Geguritan adalah sebuah cerita yang dituangkan ke dalam bentuk pupuh, dalam geguritan Bima Swarga ini pupuh yang digunakan adalah pupuh adri, dalam geguritan ini menceritakan dimana semua arwah orang yang meninggal diseleksi oleh sang Jogor Manik dan Sang Suratma di Yama Loka, mulai dari ; petani, preman, dan arwah dari mantan pelacur. untuk lebih jelasnya langsung aja cekidot di bawah ini :

 

. Ana wong tan wisaya manunun, abot pamargine makamben belulang kambing, cicinge galak mangugut, kamben tapih telas renyuh, saget ngenah druwene, atmane nemah memisuh, Sang Jgor Manik angucap,Wastu tiba maring kawah.

                Anak muani akeh lulut, ring ragan titiange, sami  tan titiyang nyerihin,bocok bagus sami sampun, titiang makerama ditu, taler titiang nora bagya, lemah lemeng pang plukutsu, tan wenten titiang ngetangang, titiang ngame ngame pianak.

                Ne apisan wenten neng pang satus, ngrebut trunane, taler titiang aweh sami, manah titiang mapitulung, ring wang katunan puniku, mangda ipun nawang rasa, titiang nenten takut tuyuh, kewanten ingen ingenang, titang purun dados dasar.

                Pecak kawisayan titiang dumun, duk ring marcapada, titiang demen ring anak sakit, sapeteng peteng puniku,titiang mrika ngalih bayu, wireh melede ring erah, rikalaning rare metu, punika idamang titiang, yan tan polih nora suka.

                Wenten anak istri lintang ayu, prapteng madya pada, mangkin tan kawarna teki, kancit rauh atma istri ngayang ngayang, raga lempung pamulune bamban alus, Sang Jogor Manik angucap, atma istri kita prapti warah gingsul, matyang apa ta kuna, mwang kawusayanmu warah dening asru, sang atma angucap pukuluningsun yang mami, pejahingsun sinadak awak iringinguang, rare metu ring jero weteng puniku, rah tanpa pegatan, sadina pejah yang mami, apaningsun kapua jaruh ring wong lanang.

                Ada wawu rauh, ngojog bale manik, ulat bareng padaduanan, yan bangsa orain kaki, Sang Sri Bhagawan Kenying, tityang brahmana putus, kija ke laku titiyang, ngungsi  swargane, luwih patut ipun, linggih Ida Sang Pandhita.

                Ih kita wiku dadakan, kasepansepan mabersih,mangulah nampi daksina, tong nawang upeti stiti, sangkan mai teka paling, twara nawang nawang kangin kauh, mangulah enggal majalan, asingenah kejagjagin, mapi weruh sujati  tong nawang paran.

                Yan cai keneh awang, swargane wekasing luih,twara gampang nagih nawang, tanpa yasa nagih luwih,budi enggal mapikolih,sangkan mula takut tuyuh,idupe mangawi dosa, karma wasanande tampi,patut ingsun maweh upah ne dikawah.

                Kene san lacur katemuang, tan sida ban ngrasanin, antuk laksanane timpang, momone baang mamurti, sangkan jani mapikolih, tata laksanane dumun, demen nguluk nguluk timpal, saking istri mangajakin, sangkan payu,ninggal swarga nglih kawah.

                Wenten malih ne ungkuran, cihnane wong jati luih, sekatahing cikra bala, tan wani pada manolih, wireh tejane ngulapin, pamrgane juwa manyujur, ngungsi swarga Siwaloka, apsara apsari sami, ne kautus mendakin baan joli mas.

                Tiing petunge mejajar, misi atma pagulanting, angin baret mangampehang,ade pegat palaketik, ulung ring pangkung, sawening tanpa santana.

                Kawisayan titiang twah mamacul,lemah lemeng reke, lemah mangebet keladi, peteng manyambangin biu, malinge reke bes liu, tatanduran tiang katah, botor komak kacang jagung, kacang rijig muang pagpagan, biaung ubi kasela.

                Undis tabya muang tebu ratu, kekarepa selet, padi gaga jagung jali, kasuna bawang cekuh, base gading muang nyuh, icen ke tityang swargane, pacang kapulain jagung saican paduka bhatara, tityang nyadya ne manumbas.

                Sang Jogor Manik angucap asru, atma byut prapta, matyang apa ta iki, muwah kawisayanmu, ibuyut ature ijuk,tityang padem labuh reke, maring pangkung ngalap samlung, sampin tityang wus matekap managih amah amahan.

                Ih kita wang gede agul agul, paran sesananta matyang apa ta iki, sang pitra bangras umatur,tityang wantah tukang pukul, yan dot tityang ngalih pangan, maak megal mamaling dumun, nyalanang darah ksatrian, matin tityang rebut desa.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan