Categories
Tulisan

ARJUNA

      ARJUNA

Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai sang Pandawa yang menawan parasnya dan lemah lembut budinya. Ia adalah putra Prabu Pandudewanata, raja di Hastinapura dengan Dewi Kunti atau Dewi Prita, yaitu putri Prabu Surasena, Raja Wangsa Yadawa di Mandura. Arjuna merupakan teman dekat Kresna, yaitu awatara (penjelmaan) Bhatara Wisnu yang turun ke dunia demi menyelamatkan dunia dari kejahatan. Arjuna juga merupakan salah orang yang sempat menyaksikan “wujud semesta” Kresna menjelang Bharatayuddha berlangsung. Ia juga menerima Bhagawadgita atau “Nyanyian Orang Suci”, yaitu wejangan suci yang disampaikan oleh Kresna kepadanya sesaat sebelum Bharatayuddha berlangsung karena Arjuna masih segan untuk menunaikan kewajibannya.

Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Raja Hastinapura yang bernama Pandu tidak bisa melanjutkan keturunan karena dikutuk oleh seorang resi. Kunti (istri pertamanya) menerima anugerah dari Resi Durwasa agar mampu memanggil Dewa-Dewa sesuai dengan keinginannya, dan juga dapat memperoleh anak dari Dewa tersebut. Pandu dan Kunti memanfaatkan anugerah tersebut kemudian memanggil Dewa Yama (Dharmaraja; Yamadipati), Dewa Bayu (Marut), dan Dewa Indra (Sakra) yang kemudian memberi mereka tiga putra. Arjuna merupakan putra ketiga, lahir dari Indra, pemimpin para Dewa.

Arjuna memiliki karakter yang mulia, berjiwa kesatria, imannya kuat, tahan terhadap godaan duniawi, gagah berani, dan selalu berhasil merebut kejayaan sehingga diberi julukan “Dananjaya”. Musuh seperti apapun pasti akan ditaklukkannya, sehingga ia juga diberi julukan “Parantapa”, yang berarti penakluk musuh. Di antara semua keturunan Kuru di dalam silsilah Dinasti Kuru, ia dijuluki “Kurunandana”, yang artinya putra kesayangan Kuru. Ia juga memiliki nama lain “Kuruprāwira”, yang berarti “kesatria Dinasti Kuru yang terbaik”, sedangkan arti harfiahnya adalah “Perwira Kuru”.

Arjuna memiliki senjata sakti yang merupakan anugerah para dewata, hasil pertapaannya. Ia memiliki panah Pasupati yang digunakannya untuk mengalahkan Karna dalam Bharatayuddha. Busurnya bernama Gandiwa, pemberian Dewa Baruna ketika ia hendak membakar hutan Kandawa. Ia juga memiliki sebuah terompet kerang (sangkala) bernama Dewadatta, yang berarti “anugerah Dewa”

Arjuna seorang kesatria yang gemar berkelana, bertapa dan berguru menuntut ilmu. Selain menjadi murid Resi Drona di Padepokan Sukalima, ia juga menjadi murid Resi Padmanaba dari Pertapaan Untarayana. Arjuna pernah menjadi brahmana di Goa Mintaraga, bergelar Bagawan Ciptaning. Ia dijadikan kesatria unggulan para dewa untuk membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari negara Manimantaka. Atas jasanya itu, Arjuna dinobatkan sebagai raja di Kahyangan Dewa Indra, bergelar Prabu Karitin. dan mendapat anugrah pusaka-pusaka sakti dari para dewa, antara lain: Gendewa (dari Bhatara Indra), Panah Ardadadali (dari Bhatara Kuwera), Panah Cundamanik (dari Bhatara Narada).

Arjuna memiliki sifat cerdik dan pandai, pendiam, teliti, sopan-santun, berani dan suka melindungi yang lemah. Ia memimpin Kadipaten Madukara, dalam wilayah negara Amarta. Setelah perang Bharatayuddha, Arjuna menjadi raja di Negara Banakeling, bekas kerajaan Jayadrata. Akhir riwayat Arjuna diceritakan, ia moksa (mati sempurna) bersama keempat saudaranya yang lain di gunung Himalaya.

Adapun tokoh Arjuna dalam Kakawi Arjuna Wiwaha :

XII. RAJANI (Manda Malon)

XII. 1/102 :     Stutinira tan tulus sinahuran paramārtha śiwa

Anaku huwus katon abhimatān katĕmunta kabeh

Hana panganugrahangku caduśakti winimba śara

Paśupati śastrakāstu pangaranya nihan wulati

ARTI      :      Durung tumus pamujan ida sang Arjuna, gelisan kacawis antuk ida Bhatara Siwa sane dados tatujon uttama. Pangandikan ida : Cenning pyanak bapa, suba sinah salwir kabwatan idewane keniang idewa makasami. Nah ne ada paican bapa kawicasan patpat, polayang bapa marupa panah. Sanjata pacupati wastanyane kalumrah, ne cingakin cening.

KETERANGAN      :

Stutinira= Pemujaan sang Arjuna, tan=Tidak, Tulus= Tulus,  Paramartha Siwa= Bhatara siwa, anaku= anaku, Huwus= selesai, katon=Lihat/melihat, Abhimata= hubungan perbuatan, kabeh= semua, hana= ada, panganugrahanku= anugrahku, cadu sakti= Catur sakti, Sara= panah, castra= senjata, kastu= kalumbrah/dikatakan.

XII. 2/103 :     Wuwusira sang hyang īśwara mijil tang apuy ri tangan

 Wawang aśarīra kātara mangiṇḍitakĕn warayang

Tinarima sang Dhanañjaya tikāng śara sūkma tikā

 Nganala śarīra sātmaka lawan warayang wĕkasan

ARTI      :      Sapunika pangandikan sanghyang Siwa, raris mawetu geni saking tangan. Gelis geni punika marupa raksasa ngereresin, raris rakssasa punika nadtadang sang Arjuna panah, tur katampen olih ida sang Arjuna panah punika. Sasampune panah punika katanggapin, raksasane sane maktayang panah raris ical, nyusup matunggilan ring panahe pamuputipun.

KETERANGAN      :

Wuwusira= sesudah sabda dari, mijil= keluar, Apuy= api, ri tangan= dari tangan, Tinarima= diterima, sara= panah,  Katara= ngareresin/ raksasa, manginditaken= nadtad/ memberikan, suksma= Ilang, satmaka= sa+atmaka= tunggil +awak, wekasan = pamuput, akhir..!!

XII. 3/104  :    Krta wara sang Dhanañjaya manembah ati praata

            Pinisalinan laras makua tan hana kālah-alah

Winara-warah sirêng aji dhanurdharaśāstra kabeh

            Kta samayang prayoga dadi sūkma bhaāra śiwa

ARTI        :  Puput antuk kauttaman ida sang Partha antukan cadhucakti punika raris ida         nyumbah dahating pranamya. Raris kagentosin gandewa miwah tutup gelung ida sane rudak daweg mayudha, nemangkin becik tan pacacad. Kauruk ida sajroning kawruh mapapanahan, miwah sarwa sanjata. Sapuput adungan janji janjian ida, mawasana ical ida sanghyang Ciwa.

KETERANGAN       :

Krta= selesai, wara= pilihan utama, manembah=manyumbah, pranata= ngandap kasor, Pinisalin= digantikan, kalah-alah= tercela, cacad,  Warah= pidartha, winarah-warah= diajarkan, aji= Ilmu, Dhanur dara= memanah, castra= senjata, Krta= seusai/ sesudah, prayoga = janji.

Dalam wirama Rajani menceritakan tentang bagaimana Arjuna mendapat anugrah senjata panah Pasupati dari Dewa siwa. Dimana dari tangan Dewa Siwa keluar api dan berubah menjadi raksasa, kemudian raksasa tersebut memberikan Arjuna senjata panah Pasupati, kemudian raksasa itu hilang dan menyatu dengan senjata tersebut. Dan seteleha member beberapa sabda kepada Arjuna, Dewa Siwa menghilang

 

IV. WASANTA TILAKA

IV. 1/41      :     Akweh tekapnya rumuwat brata Pandu putra.

                        Luhang dinakara, ginantyanikang cacangka.

                        Tamtam maninghali wilasanikang surastri.

                        Oyut mahanului, les sumilib kameghan.

ARTI         :    Akeh padabdab widyadhari punika ngalebur tapa bratan ida sang Arjuna, nemangkin kala surup sang hyang surya kagentosin antuk bulan punika. Bulane sekadi sakadi ledang manyingak parisolah widyadharine mangoda. Rasa sungsut kayun ida manyundarin,matinggal ida manyingid, indike kaguleman.

 

 

KETERANGAN       :

Akweh = akeh / banyak Tekapnya = dia / bidadari Rumuwat = ngalepasang/melepaskan, Brata = tapa/ semadi, Tamtam = lega/ senang, Wilasa = tarian, Surastri = nama widyadari, Oyut= sebet/ sedih, Les = meninggalkan, Kameghan = kegelapan!!

IV. 2/42      :    Lwirnyan kedo mulati gatra sangarya Partha.

                        Mingmang mamancana, kabancana denikungnya.

                        Maryanaha ngidungidung, humirib laranya.

                        Tunggal makangsi makecap, mametik metik jong.

ARTI         :    Pariindikan widyadharine punika, teleb pakayunan ida ngalinglingwarnin ida sang Partha. Kanginan tungkalik indik idane mangoda, raris kagoda antuk buduh kasmaran idane. Nemangkin mamaryan ida, mamarik magegendingan, mandingang kesedihan idane, sane asiki ngumik magagambelan saha ngatik-ngatikang cokor.

KETERANGAN       :

Lwirnyan= bagaikan, Mulati= melihat, Gatra= keadaan, Mingmang = berbalik Mamancana= menggoda, Kabancana= dicelakakan,Maryanaha = Beristirahat, ngidungidung=bernyanyi, Laranya= kesedihanya, Tunggal = satu, Makangsi= megambel.

 

IV. 3/43      :    Wwanten manyumbana pudak, ginuritnya Partha.

                        Nda suswa-suwani kinolnya, hanan liningling.

                        Rakryan wedinta tan akun, lewu panghawista.

                        Heman kita bapa niragraha, masku lingnya

ARTI         :    Wenten sane manimanin pudak katulisin aksara maswara Arjuna, tur kapanyonyoin antuk ida, kagelut saha kaawasang pisan kawentenan pudake matulis punika. Cening bagus, ulihan takut idewane tan kaangkenin pyanak, ngawinang banget pangandapkasor idewane. Sayang pisan cening ngelah aji mamari smara, duh cening mas biyange idewa, sapunika pasedsed ida.

KETERANGAN       :

Wwanten= wenten/ada, manyumbana= menciumi, Ginuritnya= Bertuliskan, Suswa-suswani = kapanyonyoin, hanan= keadaan, liningling= dilihat,

IV. 4/44      :    Lila nana mati-mati, wruh amet wilaca.

                        Manglalana, ngangipi rakwa tangan sangarya.

                        Edan mahantukupaken ya, rike susunya.

                        Kadyangrengo wuluh aghasa, hatinya murcca.

ARTI         :    Wenten elah mapikayun-kayun, tur uning manyaratang kasukan kayun. Ngawe panglipur nyalepit tangan sang Parthareko, buduh ulangun ida nekepang tangan sang Arjuna ring nyonyon idane, kenginan sakadi mirrengang buluh makosod, ngeres pakayunan ida,jantos linglung paling.

KETERANGAN       :

Lila=  elah/ gampang, mati-mati= mapikayunan/ berkeinginan, wilasa= Kesenangan, Manglalana= membuat, apit= jepit, Edan = buduh/gila, mahantukupaken = sengaja menutup, Kadyamgrengo = seperti mendengar, Wuluh = bamboo, aghasa = bergesekan.

Dalam wirama Wasanta Tilaka menceritakan bagaimana banyaknya bidadari yang coba menggangu tapa Arjuna, disana Arjuna digoda, dipeluk, dadanya diraba-raba, namun Arjuna tidak tergoda, dankenyataannya berbalik. Para bidadari ternyata malah tergoda oleh paras Arjuna yang tampan.

 

 

VII. SRAGADA

VII. 1/71    :    Byatitan sang haneng acrama, sedeng angiwo dhyana lawan Samadhi.

                        Manggeh tambek bhtarendra, musuhira tikin matta sampurna wirya.

Sangkep samanta mantri saha bala bala-wan, wallabhan kapwa bela.

Mangkin lobha nidi kahyangan, angusak-asik, sok sesok raksakanya.

ARTI         :    Tan kacarita ida sang Arjuna ring patapan mengpeng mangulengang pakayunan nunggil miwah Samadhi. Pageh pakayunan ida sanghyang Cakra taler tan kacarita, nemangkin caritayang catrun ida munggwing sang raksasa agung, dahat wirosa pupating kawicesan. Cumawis sakatah para mantrinnyane saha panjak lewihing cakti tur kaeman, sami sutindih. Sane mangkin lobha mamanah ngawacayang kadewatan,ngrarandahin akeh pangabihnyane.

 

KETERANGAN      :

Byatitan= tidak diceritakan, sedeng=sedang, angiwo= memperdalam/memperhatikan, dhyana= Samadhi, Manggeh= pageh/ kuat, Matta= galak, sampurna= sempurna, wirya= Sakti,  Balawan= sakti, wallaban= yang disayangi, nidi= ngawacayang, angusak-asik= mengusik.

VII. 3/73    :    Wwanten weltiknikang wrtta, winarahakening cara cara pracara.

                        An sang Partha tapeng indra giri, pininanging yan pralabda.

                        Hetunyan ngkonikang daitya krta yaca dangu, mrtyu matwang tumon ya

                        Mukeka sang tapa, mokana, lumekas ikang daitya Momo simuka

ARTI         :    Nemangkin wenten lantas orta karawuhang antuk telik tanem sane matingkah maling, duweg manyilib. Kaaturang indik sang Arjuna matapa ring gunung Indrakila, yening sampun polih waranugraha pacing kaundang kaanggen kanti olih wateg dewa punika. Indike punika ngawinang sang raksasa agung yatna ring wiweka, raris ngutus daitya sane sampun kapuji saking rihin, ajrih matine riing ipun, punika kandikayang, mangda ngamuk tur mamunggel sang Arjuna. Kacarita nemangkin mejalan daitya Momo simuka punika.

KETERANGAN      :

Wwanten= Ada, weltiknikang= omongan/berita, wrrta= berita, winarahakening= diperintahkan untuk, cara/cora= maling, dusta, Pracara= sifat/laksana, Pininaning= mengundang, pralabda=beruntung, Hetunyan= penyebabnya, mukeka= ngamuk, Mokana= supaya, lumekas= berbuat,

Dalam Wirama Sragdara menceritakan bagaimana tapa arjuna yang diusik oleh Momosimuka (babi hutan) patih raja raksasa Niwatakawaca. Momosimuka diperintahkan untuk mengusik Arjuna dari tapanya.

 

V. CIKARINI

V. 1/51       :    Huwus manggeh tambek surapati, lawan dewata kabeh.

                        Ndengo wrtta cri Pandu tenaya, mamanggih kasutapan.

                        Yaya tendasning daitya pati juga, kawwat hidepira.

                        Tuhun tunggal sandeha, taleteh ikangharsa kawekas.

ARTI         :    Nemangkin sampun pageh tur kumandel pakayunan ida sanghyang cakra, miwah watek Dewane sami, santukan mireng gatran sang Arjuna molih mamitet, indriya utawi tapa uttama. Kapikayunin antuk ida, sinah tendas iraksasa raja kagambel antuk ida. Sakewanten wantah asiki  sumelang idane, sane kantuk nyantulin kaledangan ida punika, sakadi ring sor puniki.

KETERANGAN      :

Huwus = sesudah, manggeh=pageh= kuat bertapa, ndengo= Mendengar, wrtta = gatra= kabar, Kasutapan= Tapa yang utama, Yaya= jantos, mangdane, bilih bilih marupa pasti, awwat= ngaturin, ngewehin/ mempersusah.

 

V. 2/52       :    Kawairagyan sang Partha, kawacanikang dyana wimala.

                        Daging singhit ring moksa phala, malupeng wahya wibhawa.

                        Luput pwekang sadya, ya ta karanikang mahyun umara.

                        Lumampah lwir wrddharsi, lilu tumakul sampun amuda.

ARTI         :    Sane kaselangin antuk Bhatara Indra asiki, wantah kapanditan sang Arjuna, utawi kasiddhannya punika samadhine cuci, yening punika, ngawirang teleb ring pikolih sane marupa moksa, mawasana lali ring suka sakala. Yening jantos sapunika, sinah mimpas tatujon sanghyang Cakra , punika ngawinang ida makayun mangrawuhin. Mamargi marupa pandita lingsir, ruyud tur cengkudsampun sekadi nagna (telanjang)

KETERANGAN      :

Wairagya= tidak menyukai hidup/ sakit,  kawaca= siddha, kawacan= kasiddhan, dyana = semadhi, wimala= suci nirmala, singhit= adung, senang,  Wahya= sekala/Terang, wibhawa= wibawa, Luput= Lempas, karanikang= menyebabkan, mahyun= berkeinginan umara= datang, Lummpah= berjalan, lwir= Bagaikan, wrddharsi= Pendeta tua, Lilu=  tua renta. Tumakul= bongkok.

Dalam Wirama Cikarini menceritakan bagaimana Dewa Indra berusaha menggoda arjuna dari tapa semadinya. Apakah benar Arjuna melakukan tapa dengan teguh. Disana Dewa Indra menjelma menjadi pendeta yang tua renta. Saat tiba di depan gua, jelmaan Dewa Indra pura pura tidak tahu bahwa Arjuna sedang melakukan tapa. Karena lama tidak dihiraukan, pendeta tresebut pura pura batuk agar tapa Arjuna berhenti. Kemudian dilihat pendeta tersebut oleh Arjuna, dan langsung diberi hormat bagaimana layaknya menyabut seorang tamu. Dan menanyakan dari mana asal-usul si pendeta.

 

 

KESIMPULAN         :

Dalam wirama Rajani menceritakan tentang bagaimana Arjuna mendapat anugrah senjata panah Pasupati dari Dewa siwa. Dimana dari tangan Dewa Siwa keluar api dan berubah menjadi raksasa, kemudian raksasa tersebut memberikan Arjuna senjata panah Pasupati, kemudian raksasa itu hilang dan menyatu dengan senjata tersebut. Dan seteleha member beberapa sabda kepada Arjuna, Dewa Siwa menghilang.

Dalam wirama Wasanta Tilaka menceritakan bagaimana banyaknya bidadari yang coba menggangu tapa Arjuna, disana Arjuna digoda, dipeluk, dadanya diraba-raba, namun Arjuna tidak tergoda, dankenyataannya berbalik. Para bidadari ternyata malah tergoda oleh paras Arjuna yang tampan.

Dalam Wirama Sragdara menceritakan bagaimana tapa arjuna yang diusik oleh Momosimuka (babi hutan) patih raja raksasa Niwatakawaca. Momosimuka diperintahkan untuk mengusik Arjuna dari tapanya.

Dalam Wirama Cikarini menceritakan bagaimana Dewa Indra berusaha menggoda arjuna dari tapa semadinya. Apakah benar Arjuna melakukan tapa dengan teguh. Disana Dewa Indra menjelma menjadi pendeta yang tua renta. Saat tiba di depan gua, jelmaan Dewa Indra pura pura tidak tahu bahwa Arjuna sedang melakukan tapa. Karena lama tidak dihiraukan, pendeta tresebut pura pura batuk agar tapa Arjuna berhenti. Kemudian dilihat pendeta tersebut oleh Arjuna, dan langsung diberi hormat bagaimana layaknya menyabut seorang tamu. Dan menanyakan dari mana asal-usul si pendeta.

 

Sumber refrensi:

Kakawin Arjuna Wiwaha, oleh; Yayasan A. A. Panji Tisna. Singaraja-BALI

WWW.WIKIPEDIA.COM

Categories
Tulisan

ARJUNA

      ARJUNA

Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai sang Pandawa yang menawan parasnya dan lemah lembut budinya. Ia adalah putra Prabu Pandudewanata, raja di Hastinapura dengan Dewi Kunti atau Dewi Prita, yaitu putri Prabu Surasena, Raja Wangsa Yadawa di Mandura. Arjuna merupakan teman dekat Kresna, yaitu awatara (penjelmaan) Bhatara Wisnu yang turun ke dunia demi menyelamatkan dunia dari kejahatan. Arjuna juga merupakan salah orang yang sempat menyaksikan “wujud semesta” Kresna menjelang Bharatayuddha berlangsung. Ia juga menerima Bhagawadgita atau “Nyanyian Orang Suci”, yaitu wejangan suci yang disampaikan oleh Kresna kepadanya sesaat sebelum Bharatayuddha berlangsung karena Arjuna masih segan untuk menunaikan kewajibannya.

Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Raja Hastinapura yang bernama Pandu tidak bisa melanjutkan keturunan karena dikutuk oleh seorang resi. Kunti (istri pertamanya) menerima anugerah dari Resi Durwasa agar mampu memanggil Dewa-Dewa sesuai dengan keinginannya, dan juga dapat memperoleh anak dari Dewa tersebut. Pandu dan Kunti memanfaatkan anugerah tersebut kemudian memanggil Dewa Yama (Dharmaraja; Yamadipati), Dewa Bayu (Marut), dan Dewa Indra (Sakra) yang kemudian memberi mereka tiga putra. Arjuna merupakan putra ketiga, lahir dari Indra, pemimpin para Dewa.

Arjuna memiliki karakter yang mulia, berjiwa kesatria, imannya kuat, tahan terhadap godaan duniawi, gagah berani, dan selalu berhasil merebut kejayaan sehingga diberi julukan “Dananjaya”. Musuh seperti apapun pasti akan ditaklukkannya, sehingga ia juga diberi julukan “Parantapa”, yang berarti penakluk musuh. Di antara semua keturunan Kuru di dalam silsilah Dinasti Kuru, ia dijuluki “Kurunandana”, yang artinya putra kesayangan Kuru. Ia juga memiliki nama lain “Kuruprāwira”, yang berarti “kesatria Dinasti Kuru yang terbaik”, sedangkan arti harfiahnya adalah “Perwira Kuru”.

Arjuna memiliki senjata sakti yang merupakan anugerah para dewata, hasil pertapaannya. Ia memiliki panah Pasupati yang digunakannya untuk mengalahkan Karna dalam Bharatayuddha. Busurnya bernama Gandiwa, pemberian Dewa Baruna ketika ia hendak membakar hutan Kandawa. Ia juga memiliki sebuah terompet kerang (sangkala) bernama Dewadatta, yang berarti “anugerah Dewa”

Arjuna seorang kesatria yang gemar berkelana, bertapa dan berguru menuntut ilmu. Selain menjadi murid Resi Drona di Padepokan Sukalima, ia juga menjadi murid Resi Padmanaba dari Pertapaan Untarayana. Arjuna pernah menjadi brahmana di Goa Mintaraga, bergelar Bagawan Ciptaning. Ia dijadikan kesatria unggulan para dewa untuk membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari negara Manimantaka. Atas jasanya itu, Arjuna dinobatkan sebagai raja di Kahyangan Dewa Indra, bergelar Prabu Karitin. dan mendapat anugrah pusaka-pusaka sakti dari para dewa, antara lain: Gendewa (dari Bhatara Indra), Panah Ardadadali (dari Bhatara Kuwera), Panah Cundamanik (dari Bhatara Narada).

Arjuna memiliki sifat cerdik dan pandai, pendiam, teliti, sopan-santun, berani dan suka melindungi yang lemah. Ia memimpin Kadipaten Madukara, dalam wilayah negara Amarta. Setelah perang Bharatayuddha, Arjuna menjadi raja di Negara Banakeling, bekas kerajaan Jayadrata. Akhir riwayat Arjuna diceritakan, ia moksa (mati sempurna) bersama keempat saudaranya yang lain di gunung Himalaya.

Adapun tokoh Arjuna dalam Kakawin Arjuna Wiwaha :

XII. RAJANI (Manda Malon)

XII. 1/102 :     Stutinira tan tulus sinahuran paramārtha śiwa

Anaku huwus katon abhimatān katĕmunta kabeh

Hana panganugrahangku caduśakti winimba śara

Paśupati śastrakāstu pangaranya nihan wulati

ARTI      :      Durung tumus pamujan ida sang Arjuna, gelisan kacawis antuk ida Bhatara Siwa sane dados tatujon uttama. Pangandikan ida : Cenning pyanak bapa, suba sinah salwir kabwatan idewane keniang idewa makasami. Nah ne ada paican bapa kawicasan patpat, polayang bapa marupa panah. Sanjata pacupati wastanyane kalumrah, ne cingakin cening.

KETERANGAN      :

Stutinira= Pemujaan sang Arjuna, tan=Tidak, Tulus= Tulus,  Paramartha Siwa= Bhatara siwa, anaku= anaku, Huwus= selesai, katon=Lihat/melihat, Abhimata= hubungan perbuatan, kabeh= semua, hana= ada, panganugrahanku= anugrahku, cadu sakti= Catur sakti, Sara= panah, castra= senjata, kastu= kalumbrah/dikatakan.

XII. 2/103 :     Wuwusira sang hyang īśwara mijil tang apuy ri tangan

 Wawang aśarīra kātara mangiṇḍitakĕn warayang

Tinarima sang Dhanañjaya tikāng śara sūkma tikā

 Nganala śarīra sātmaka lawan warayang wĕkasan

ARTI      :      Sapunika pangandikan sanghyang Siwa, raris mawetu geni saking tangan. Gelis geni punika marupa raksasa ngereresin, raris rakssasa punika nadtadang sang Arjuna panah, tur katampen olih ida sang Arjuna panah punika. Sasampune panah punika katanggapin, raksasane sane maktayang panah raris ical, nyusup matunggilan ring panahe pamuputipun.

KETERANGAN      :

Wuwusira= sesudah sabda dari, mijil= keluar, Apuy= api, ri tangan= dari tangan, Tinarima= diterima, sara= panah,  Katara= ngareresin/ raksasa, manginditaken= nadtad/ memberikan, suksma= Ilang, satmaka= sa+atmaka= tunggil +awak, wekasan = pamuput, akhir..!!

XII. 3/104  :    Krta wara sang Dhanañjaya manembah ati praata

            Pinisalinan laras makua tan hana kālah-alah

Winara-warah sirêng aji dhanurdharaśāstra kabeh

            Kta samayang prayoga dadi sūkma bhaāra śiwa

ARTI        :  Puput antuk kauttaman ida sang Partha antukan cadhucakti punika raris ida         nyumbah dahating pranamya. Raris kagentosin gandewa miwah tutup gelung ida sane rudak daweg mayudha, nemangkin becik tan pacacad. Kauruk ida sajroning kawruh mapapanahan, miwah sarwa sanjata. Sapuput adungan janji janjian ida, mawasana ical ida sanghyang Ciwa.

KETERANGAN       :

Krta= selesai, wara= pilihan utama, manembah=manyumbah, pranata= ngandap kasor, Pinisalin= digantikan, kalah-alah= tercela, cacad,  Warah= pidartha, winarah-warah= diajarkan, aji= Ilmu, Dhanur dara= memanah, castra= senjata, Krta= seusai/ sesudah, prayoga = janji.

Dalam wirama Rajani menceritakan tentang bagaimana Arjuna mendapat anugrah senjata panah Pasupati dari Dewa siwa. Dimana dari tangan Dewa Siwa keluar api dan berubah menjadi raksasa, kemudian raksasa tersebut memberikan Arjuna senjata panah Pasupati, kemudian raksasa itu hilang dan menyatu dengan senjata tersebut. Dan seteleha member beberapa sabda kepada Arjuna, Dewa Siwa menghilang

 

IV. WASANTA TILAKA

IV. 1/41      :     Akweh tekapnya rumuwat brata Pandu putra.

                        Luhang dinakara, ginantyanikang cacangka.

                        Tamtam maninghali wilasanikang surastri.

                        Oyut mahanului, les sumilib kameghan.

ARTI         :    Akeh padabdab widyadhari punika ngalebur tapa bratan ida sang Arjuna, nemangkin kala surup sang hyang surya kagentosin antuk bulan punika. Bulane sekadi sakadi ledang manyingak parisolah widyadharine mangoda. Rasa sungsut kayun ida manyundarin,matinggal ida manyingid, indike kaguleman.

 

 

KETERANGAN       :

Akweh = akeh / banyak Tekapnya = dia / bidadari Rumuwat = ngalepasang/melepaskan, Brata = tapa/ semadi, Tamtam = lega/ senang, Wilasa = tarian, Surastri = nama widyadari, Oyut= sebet/ sedih, Les = meninggalkan, Kameghan = kegelapan!!

IV. 2/42      :    Lwirnyan kedo mulati gatra sangarya Partha.

                        Mingmang mamancana, kabancana denikungnya.

                        Maryanaha ngidungidung, humirib laranya.

                        Tunggal makangsi makecap, mametik metik jong.

ARTI         :    Pariindikan widyadharine punika, teleb pakayunan ida ngalinglingwarnin ida sang Partha. Kanginan tungkalik indik idane mangoda, raris kagoda antuk buduh kasmaran idane. Nemangkin mamaryan ida, mamarik magegendingan, mandingang kesedihan idane, sane asiki ngumik magagambelan saha ngatik-ngatikang cokor.

KETERANGAN       :

Lwirnyan= bagaikan, Mulati= melihat, Gatra= keadaan, Mingmang = berbalik Mamancana= menggoda, Kabancana= dicelakakan,Maryanaha = Beristirahat, ngidungidung=bernyanyi, Laranya= kesedihanya, Tunggal = satu, Makangsi= megambel.

 

IV. 3/43      :    Wwanten manyumbana pudak, ginuritnya Partha.

                        Nda suswa-suwani kinolnya, hanan liningling.

                        Rakryan wedinta tan akun, lewu panghawista.

                        Heman kita bapa niragraha, masku lingnya

ARTI         :    Wenten sane manimanin pudak katulisin aksara maswara Arjuna, tur kapanyonyoin antuk ida, kagelut saha kaawasang pisan kawentenan pudake matulis punika. Cening bagus, ulihan takut idewane tan kaangkenin pyanak, ngawinang banget pangandapkasor idewane. Sayang pisan cening ngelah aji mamari smara, duh cening mas biyange idewa, sapunika pasedsed ida.

KETERANGAN       :

Wwanten= wenten/ada, manyumbana= menciumi, Ginuritnya= Bertuliskan, Suswa-suswani = kapanyonyoin, hanan= keadaan, liningling= dilihat,

IV. 4/44      :    Lila nana mati-mati, wruh amet wilaca.

                        Manglalana, ngangipi rakwa tangan sangarya.

                        Edan mahantukupaken ya, rike susunya.

                        Kadyangrengo wuluh aghasa, hatinya murcca.

ARTI         :    Wenten elah mapikayun-kayun, tur uning manyaratang kasukan kayun. Ngawe panglipur nyalepit tangan sang Parthareko, buduh ulangun ida nekepang tangan sang Arjuna ring nyonyon idane, kenginan sakadi mirrengang buluh makosod, ngeres pakayunan ida,jantos linglung paling.

KETERANGAN       :

Lila=  elah/ gampang, mati-mati= mapikayunan/ berkeinginan, wilasa= Kesenangan, Manglalana= membuat, apit= jepit, Edan = buduh/gila, mahantukupaken = sengaja menutup, Kadyamgrengo = seperti mendengar, Wuluh = bamboo, aghasa = bergesekan.

Dalam wirama Wasanta Tilaka menceritakan bagaimana banyaknya bidadari yang coba menggangu tapa Arjuna, disana Arjuna digoda, dipeluk, dadanya diraba-raba, namun Arjuna tidak tergoda, dankenyataannya berbalik. Para bidadari ternyata malah tergoda oleh paras Arjuna yang tampan.

 

 

VII. SRAGADA

VII. 1/71    :    Byatitan sang haneng acrama, sedeng angiwo dhyana lawan Samadhi.

                        Manggeh tambek bhtarendra, musuhira tikin matta sampurna wirya.

Sangkep samanta mantri saha bala bala-wan, wallabhan kapwa bela.

Mangkin lobha nidi kahyangan, angusak-asik, sok sesok raksakanya.

ARTI         :    Tan kacarita ida sang Arjuna ring patapan mengpeng mangulengang pakayunan nunggil miwah Samadhi. Pageh pakayunan ida sanghyang Cakra taler tan kacarita, nemangkin caritayang catrun ida munggwing sang raksasa agung, dahat wirosa pupating kawicesan. Cumawis sakatah para mantrinnyane saha panjak lewihing cakti tur kaeman, sami sutindih. Sane mangkin lobha mamanah ngawacayang kadewatan,ngrarandahin akeh pangabihnyane.

 

KETERANGAN      :

Byatitan= tidak diceritakan, sedeng=sedang, angiwo= memperdalam/memperhatikan, dhyana= Samadhi, Manggeh= pageh/ kuat, Matta= galak, sampurna= sempurna, wirya= Sakti,  Balawan= sakti, wallaban= yang disayangi, nidi= ngawacayang, angusak-asik= mengusik.

VII. 3/73    :    Wwanten weltiknikang wrtta, winarahakening cara cara pracara.

                        An sang Partha tapeng indra giri, pininanging yan pralabda.

                        Hetunyan ngkonikang daitya krta yaca dangu, mrtyu matwang tumon ya

                        Mukeka sang tapa, mokana, lumekas ikang daitya Momo simuka

ARTI         :    Nemangkin wenten lantas orta karawuhang antuk telik tanem sane matingkah maling, duweg manyilib. Kaaturang indik sang Arjuna matapa ring gunung Indrakila, yening sampun polih waranugraha pacing kaundang kaanggen kanti olih wateg dewa punika. Indike punika ngawinang sang raksasa agung yatna ring wiweka, raris ngutus daitya sane sampun kapuji saking rihin, ajrih matine riing ipun, punika kandikayang, mangda ngamuk tur mamunggel sang Arjuna. Kacarita nemangkin mejalan daitya Momo simuka punika.

KETERANGAN      :

Wwanten= Ada, weltiknikang= omongan/berita, wrrta= berita, winarahakening= diperintahkan untuk, cara/cora= maling, dusta, Pracara= sifat/laksana, Pininaning= mengundang, pralabda=beruntung, Hetunyan= penyebabnya, mukeka= ngamuk, Mokana= supaya, lumekas= berbuat,

Dalam Wirama Sragdara menceritakan bagaimana tapa arjuna yang diusik oleh Momosimuka (babi hutan) patih raja raksasa Niwatakawaca. Momosimuka diperintahkan untuk mengusik Arjuna dari tapanya.

 

V. CIKARINI

V. 1/51       :    Huwus manggeh tambek surapati, lawan dewata kabeh.

                        Ndengo wrtta cri Pandu tenaya, mamanggih kasutapan.

                        Yaya tendasning daitya pati juga, kawwat hidepira.

                        Tuhun tunggal sandeha, taleteh ikangharsa kawekas.

ARTI         :    Nemangkin sampun pageh tur kumandel pakayunan ida sanghyang cakra, miwah watek Dewane sami, santukan mireng gatran sang Arjuna molih mamitet, indriya utawi tapa uttama. Kapikayunin antuk ida, sinah tendas iraksasa raja kagambel antuk ida. Sakewanten wantah asiki  sumelang idane, sane kantuk nyantulin kaledangan ida punika, sakadi ring sor puniki.

KETERANGAN      :

Huwus = sesudah, manggeh=pageh= kuat bertapa, ndengo= Mendengar, wrtta = gatra= kabar, Kasutapan= Tapa yang utama, Yaya= jantos, mangdane, bilih bilih marupa pasti, awwat= ngaturin, ngewehin/ mempersusah.

 

V. 2/52       :    Kawairagyan sang Partha, kawacanikang dyana wimala.

                        Daging singhit ring moksa phala, malupeng wahya wibhawa.

                        Luput pwekang sadya, ya ta karanikang mahyun umara.

                        Lumampah lwir wrddharsi, lilu tumakul sampun amuda.

ARTI         :    Sane kaselangin antuk Bhatara Indra asiki, wantah kapanditan sang Arjuna, utawi kasiddhannya punika samadhine cuci, yening punika, ngawirang teleb ring pikolih sane marupa moksa, mawasana lali ring suka sakala. Yening jantos sapunika, sinah mimpas tatujon sanghyang Cakra , punika ngawinang ida makayun mangrawuhin. Mamargi marupa pandita lingsir, ruyud tur cengkudsampun sekadi nagna (telanjang)

KETERANGAN      :

Wairagya= tidak menyukai hidup/ sakit,  kawaca= siddha, kawacan= kasiddhan, dyana = semadhi, wimala= suci nirmala, singhit= adung, senang,  Wahya= sekala/Terang, wibhawa= wibawa, Luput= Lempas, karanikang= menyebabkan, mahyun= berkeinginan umara= datang, Lummpah= berjalan, lwir= Bagaikan, wrddharsi= Pendeta tua, Lilu=  tua renta. Tumakul= bongkok.

Dalam Wirama Cikarini menceritakan bagaimana Dewa Indra berusaha menggoda arjuna dari tapa semadinya. Apakah benar Arjuna melakukan tapa dengan teguh. Disana Dewa Indra menjelma menjadi pendeta yang tua renta. Saat tiba di depan gua, jelmaan Dewa Indra pura pura tidak tahu bahwa Arjuna sedang melakukan tapa. Karena lama tidak dihiraukan, pendeta tresebut pura pura batuk agar tapa Arjuna berhenti. Kemudian dilihat pendeta tersebut oleh Arjuna, dan langsung diberi hormat bagaimana layaknya menyabut seorang tamu. Dan menanyakan dari mana asal-usul si pendeta.

 

 

KESIMPULAN         :

Dalam wirama Rajani menceritakan tentang bagaimana Arjuna mendapat anugrah senjata panah Pasupati dari Dewa siwa. Dimana dari tangan Dewa Siwa keluar api dan berubah menjadi raksasa, kemudian raksasa tersebut memberikan Arjuna senjata panah Pasupati, kemudian raksasa itu hilang dan menyatu dengan senjata tersebut. Dan seteleha member beberapa sabda kepada Arjuna, Dewa Siwa menghilang.

Dalam wirama Wasanta Tilaka menceritakan bagaimana banyaknya bidadari yang coba menggangu tapa Arjuna, disana Arjuna digoda, dipeluk, dadanya diraba-raba, namun Arjuna tidak tergoda, dankenyataannya berbalik. Para bidadari ternyata malah tergoda oleh paras Arjuna yang tampan.

Dalam Wirama Sragdara menceritakan bagaimana tapa arjuna yang diusik oleh Momosimuka (babi hutan) patih raja raksasa Niwatakawaca. Momosimuka diperintahkan untuk mengusik Arjuna dari tapanya.

Dalam Wirama Cikarini menceritakan bagaimana Dewa Indra berusaha menggoda arjuna dari tapa semadinya. Apakah benar Arjuna melakukan tapa dengan teguh. Disana Dewa Indra menjelma menjadi pendeta yang tua renta. Saat tiba di depan gua, jelmaan Dewa Indra pura pura tidak tahu bahwa Arjuna sedang melakukan tapa. Karena lama tidak dihiraukan, pendeta tresebut pura pura batuk agar tapa Arjuna berhenti. Kemudian dilihat pendeta tersebut oleh Arjuna, dan langsung diberi hormat bagaimana layaknya menyabut seorang tamu. Dan menanyakan dari mana asal-usul si pendeta.

 

Sumber refrensi:

Kakawin Arjuna Wiwaha, oleh; Yayasan A. A. Panji Tisna. Singaraja-BALI

WWW.WIKIPEDIA.COM

Categories
Tulisan

Komentar Video Tari Nusantara

Video Tari Nusantara ini merupakan video yang berisikan tarian nusantara, yaitu tari-tarian yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat yang dibawakan oleh mahasiswa dan mahasiswi serta doesn ISI Denpasar.

Video Tari Nusantara ini merupakan video milik ISI Denpasar. Banyak aspek yang mendukung untuk terbentuknya sebuah video yang ideal untuk dipertontonkan, diantaranya adalah teknik pengambilan gambar, lighting (tata lampu), dan sound system. Semua aspek tersebut sangatlah berpengaruh dan menentukan layak atau tidaknya sebuah video itu dipertontokan. Untuk membuat sebuah video yang baik, diperlukan sebuah keseriusan. Video yang baik tentunya dilakukan dengan teknik pengambilan yang baik, lighting (tata lampu) yang baik dan cukup terang serta sound sytem yang baik dan terdengar balance.

Ada beberapa hal yang perlu saya komentari dari video Tari Nusantara ini, yaitu dari aspek teknik pengambilan gambar, lighting (tata lampu), dan sound sytem.

Dalam hal teknik pengambilan gambar sudah sangat baik, namun tampilan video yang dihasilkan masih agak buram, seharusnya pengambilan video ini haruslah cerah agar pertunjukan ini menjadi menarik dan  orang yang menontonnya bisa melihat dengan jelas pertunjukan ini.

Kemudian dalam lighting, cahaya yang digunakan sudah merata. Sehingga para penari kelihatan dengan jelas oleh penonton. Namu, efek cahaya yang digunakan tidak ada, sehingga menjadikan pertunjukan itu kurang menarik. Seharusnya pertunjukan tersebut menggunakan efek, agar kelihatan jelas karakter tarian yang dibawakan.

Terakhir dalam hal sound system, suara gamelan dan suara vokal sudah terdengar sangat baik. Akan tetapi masih kurang seimbang (balance). Suara kendang didominasi oleh instrumen lainnya. Seharusnya dibuat agar suaranya seimbang (balance), agar membuat video ini enak untuk didengar.

Categories
Tulisan

Biografi Tokoh Seni I Wayan Segara

I Wayan Segara lahir di desa Pujungan pada tahun 1948. Ia tinggal di banjar Mekar Sari Desa Pujungan. Ia anak pertama dari 6 bersaudara. Ia menikah pada tahun 1969 dan dikaruniai 4 orang anak.

Pada tahun 1957 ia mulai masuk sekolah dasar yang pada waktu itu disebut dengan sekolah rakyat, yang pada saat itu ia belum tertarik dengan kesenian. Namun sekitar tahun 1959 tepatnya ia baru memasuki kelas 3 SD ia baru tertarik terhadap seni dalam bidang seni tari dan seni suara khususnya mekidung,makekawin,dan macepat. Ia hanya dapat belajar tentang seni tari dan seni suara di sekolah saja dan tidak pernah berguru kepada orang lain kecuali di sekolah. lama kelamaan ia merasa bosan di bidang seni tari kareana hanya hanya sedikit teman – temannya yang berkecimpung di bidang seni tari. Saking cintanya kepada seni suara ia mencoba untuk belajar seni pewayangan.

Tepatnya pada tahun 1967 ia belajar ngwayang dengan seorang dalang dari desa Kesiut yang bernama Pan Rampieg yang pada saat itu ia hanya belajar cerita Ramayana saja. Setelah ia belajar cerita Ramayana lalu ia melanjutkan belajar wayang Parwa dengan seorang dalang yang benama Pan Rajeg dari desa Tunjuk,Tabanan. suka duka pun banyak ia telah dapatkan pada saat belajar ngwayang. Ia rela menumpang kendaraan dari pujungan sampai di desa Meliling lalu dari desa Meliling ia rela berjalan kaki menuju ke desa Kesiut di rumah dalang tersebut. Begitu pun pada saat ia belajar cerita parwa banyak suka duka yang telah ia dapatkan dari menumpang hingga berjalan kaki ke rumah dalang tersebut.

Setelah 2 tahun ia belajar ngwayang, tepatnya pada tahun1969 ia sudah memiliki sekha wayang. sekha tersebut memiliki 4 tungguh gender yang di beli oleh sekha dengan cara urunan. sekha wayang ini pun sudah sering pentas ngwayang di desa – desa yang ada disekitar kecamatan Pupuan. Lama kelamaan sekha ini pun bubar karena penabuhnya merasa bosan, lalu gender yg dimiliki sekha itu pun dijual. Karena saking cintanya terhadap seni pedalangan maka ia berinisiatif untuk membeli gender dengan uang pribadinya dan membuat sekha baru. Hingga sekarang sekha wayang ini pun masih aktif dengan para penabuhnya yang beregenerasi, dulunya para penabuh sekha ini adalah orang tuanya dan sekarang sudah anak – anaknya.

Pada tahun 1986 ia menjabat menjadi kelian adat dibanjarnya sekaligus merangkap panitia kesenian di desa. Setelah lama ia berkecimpung dalam kepanitiaan dalam bidang kesenian di desa ia melihat kepakuman  terhadap sekha gong kebyar yang ada di desa Pujungan. Kepakuman ini terjadi karena instrument gong kebyar banyak yang rusak. I Wayan Segara kemudian berkordinasi dengan para pengurus desa untuk membenahi instrument yang rusak tersebut. Setelah adanya kordinasi, I Wayan Segara melebur bilah – bilah gambelan tersebut ke Pande Gableran dan pelawahnya di buat sendiri oleh I Wayan Segara dan dibantu oleh teman-temannya. Setelah gambelan gong kebyar yang baru sudah jadi terbentuklah sekha gong remaja di desa Pujungan. Lalu ia mendapatkan informasi bahwa sekha yang ada di desa Pujungan ikut dalam festival gong kebyar tahun1997, ia pun menyuruh sekha ramaja itu untuk latihan. Pada saat latihan ia kecewa pada suara kendang yang kurang enak didengar,  akhirnya dengan niatnya sendiri ia membeli sepasang kendang dengan harga Rp.350.000,00 pada Bapak I Wayan Sweca. Kendang yang ia beli itu dipakai akhirnya dipakai dalam festival. Setelah usai festival, ia termotifasi terhadap suara kendang yang ia beli itu, dan ia penasaran bagaimana caranya membuat kendang supaya suaranya bagus. Dan akhirnya ia pun bertekad untuk belajar membuat kendang dengan  memplajari dan menganalisa kendang yang ia beli tersebut. Disaat ia belajar membuat kendang banyak hambatan yang ia dapat, banyak bahan – bahan yang terbuang dan gagal dipakai. Saking seriusnya ingin bisa membuat kendang ia pun tidak putus asa untuk mencobanya kembali, dan akhirnya beliau pun bisa membuat kendang dengan suara yang sesuai dengan apa yang ia harapkan, Sekarang ia sudah menjadi seorang pengerajin kendang yang hanya dengan belajar dengan cara menganalisa atau mempelajari kendang yang ia beli dulu tanpa berguru kepada orang lain. Hingga sekarang ia aktif membuat kendang dan ia sudah banyak menjual kendang hasil karyanya sendiri kepada para konsumen. Dan karir dalangnya pun masih aktif sampai sekarang dan sering pentas di sekitar kecamatan pupuan.

Categories
Tulisan

Sejarah Gambelan Mandolin di Desa Pujungan

Menurut I Made Sunita (nara sumber) gambelan Mandolin pertama kali muncul sebelum tahun 1930an di desa temukus Buleleng yang di ciptakan oleh warga Cina yang tinggal di daerah tersebut. Gambelan Mandolin berkembang dari Buleleng ke Pupuan pada masa perdagangan. Di Pupuan, gamelan Mandolin dikembangkan dan dibuat oleh Pan Sekar (alm.). Pada awalnya gambelan ini disebut Shaolin oleh warga Cina namun masyarakat di Pupuan menyebutnya dengan nama Mandolin dan akhirnya sampai sekarang gambelan tersebut dinamakn Mandolin.

Pada tahun 1930 Perkembangan Mandolin kemudian berpindah ke desa Pujungan karena masa-masa perdagangan, dimana pada awalnya gambelan mandolin di buat hanya 1 buah oleh I Nengah Madia (Gurun Suri) di rumah I Majar yang awal mulanya hanya untuk hiburan yang sifatnya pribadi/keluarga dan belum terbentuk dalam suatu wadah organisasi (sekha) termasuk segala peralatannya yang masih sederhana,dan suatu kepentingan serta tuntunan dari tokoh kesenian yang sangat optimis agar kelompok kesenian ini bisa di lestarikan kembali,maka tepatnya pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1965 kesenian ini bisa dikembangkan dalam suatu sekha Mandolin yang dipimpin oleh seorang seniman  yang bernama I Wayan Lancar (Gurun Suarti) dimana pada saat itu juga punya pengabdian terhadap masyarakat misalnya masa-masa kempanye PNI dan menyambut peringatan hari-hari nasional, tetapi karena suatu sebab sekha mandolin ini sempat mengalami kepakuman dan non aktif dalam segala kegiatan maka bubarlah akibatnya.

Karena melihat Bali merupakan daerah kunjungan wisata yang ditunjang oleh keindahan alam dan seni budayanya maka pemerintah daerah menggalakan sektor pariwisata sebagai andalan asli daerah Bali, maka mengacu dari kebijakan pemerintah daerah tersebut salah seorang kepala dusun mertasari desa pujungan berasumsi untuk melirik segala potensi yang ada di desa pujungan yang dapat menunjang sector wisata ini  termassuk kesenian dan kebudayaan  yang ada maka setelah di gali  tepatnya pada tahun 1984 oleh I Made Sunita (kepala dusun mertasari), maka di bangun kembali kesenian mandolin ini yang sempat tidak aktif beberapa tahun kedalam sebuah organisai/sekha mandolin yang diberi nama sesuai dengan nama dusun yaitu sekha Mandolin EKA MERTASARI yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dengan banyak aktifitas pengabdiannya misalnya dalam :

–          Aktif  mengikuti kegiatan tahunan daerah bali yaitu PKB (pesta kesenian bali)  tahun 1993,1994,1995 dan terahir mengikuti  pameran pembangunan daerah kabupaten tabanan.

–          Memeriahkan hari-hari nasional.

–          Menyambut kunjungn kerja dari teras dari  lingkungan department dalam negeri dan instansi lain.

–          Mengisi/melengkapi  upacara agama hindu dan perayaan hari-hari suci umat Hindu.

Gambelan Mandolin di Desa Pujungan terdiri dari 6 buah instrument dan masing-masing instrument memiliki lima buah senar,diantara 6 instrumen tersebut salah satu instrument difungsikan sebagai ugal,yang menjadi perbedaan antara ugal dengan yang lainnya adalah senar yang paling ditengah,dimana senar ugal yang paling ditengah lebih besar dari pada senar instrument lainnya sehingga suara ugal lebih rendah dan lebih jelas kedengarannya dari pada instrument-instrument lainnya. Cara memainkan gambelan mandolin ini adalah dengan cara digesek menggunanakan tangan kanan dan tangan kiri untuk menekan panggulnya.

Gambelan Mandolin terdiri dari :

– trampa langsung dengan rensonatornya.

– lima buah senar

– penggesek

– panggul

Demikianlah pembahasan tentang sejarah gambelan mandolin yang ad di desa pujungan.

Categories
Tulisan

KOMENTAR VIDEO RUANG TIGA

Konsep desa, kala, patra sebagai bingkai di dalam penggarapan karya musik Ruang Tiga. Melalui konsep ini sebagai fondasi yang digunakan dalam penggarapan agar mampu hadir menjadi sebuah karya musik berkualitas dan memiliki dasar yang kuat. Aspek desa, kala, patra diaplikasikan untuk memperoleh fleksibilitas dalam berkarya dan berapresiasi dan Ruang Tiga ini tidak dianalogikan sebagai alur namun digunakan untuk membingkai karya musik. Dalam mewujudkan karya musik Ruang Tiga digunakan media ungkap kendang bebarongan. Ruang Tiga merupakan sebuah karya musik baru yang murni mengacu pada unsur- unsur musical seperti ritme, timbre (warna suara), dan dinamika dengan mengolah instrumen kendang bebarongan. Karya musik Ruang Tiga murni merupakan hasil eksperimen terhadap timbre instrument kendang bebarongan yang digarap dengan pola garap dan tafsir baru. Pengolahan tersebut dirangkum dalam kemasan permainan kalimat lagu (pupuh) dengan jumlah ketukan ganjil, kontradiksi antara pupuh dengan pupuh lainnya dan membuat geguletan dengan menjalin pupuh dengan pupuh.

Ruang Tiga ini merupakan garapan TA 2010 mahasiswa Karawitan. Banyak aspek yang mendukung untuk terbentuknya sebuah video yang ideal untuk dipertontonkan, diantaranya adalah teknik pengambilan gambar, lighting (tata lampu), dan sound system. Semua aspek tersebut sangatlah berpengaruh dan menentukan layak atau tidaknya sebuah video itu dipertontokan. Untuk membuat sebuah video yang baik, diperlukan sebuah keseriusan. Video yang baik tentunya dilakukan dengan teknik pengambilan yang baik, lighting (tata lampu) yang baik dan cukup terang serta sound sytem yang baik dan terdengar balance.

Ada beberapa hal yang perlu saya komentari dari video Ruang Tiga ini, yaitu dari aspek teknik pengambilan gambar, lighting (tata lampu), dan sound sytem.

Dalam hal teknik pengambilan gambar sudah sangat baik, namun tampilan video yang dihasilkan masih agak buram, seharusnya pengambilan video ini haruslah cerah agar pertunjukan ini menjadi menarik dan  orang yang menontonnya bisa melihat dengan jelas pertunjukan ini.

Kemudian dalam lighting, cahaya yang digunakan kurang merata. Sehingga para penabuh kurang kelihatan jelas oleh penonton. Seharusnya cahaya yang digunakan haruslah merata, agar pertunjukan Ruang Tiga menjadi menarik dan kelihatan jelas. Efek cahaya yang digunakan juga tidak ada, menjadikan pertunjukan itu kurang menarik. Seharusnya pertunjukan tersebut menggunakan efek, agar kelihatan jelas karakter gending yang dibawakan.

Terakhir dalam hal sound system, suara kendang sudah terdengar sempurna. Namun pada saat memainkan gendang gupekan, suara kedang menjadi kurang terdengar. Belum diketahui apakah memang suara kendang seperti itu atau kesalahan sound system, dan juga pada saat memainkan jangat, suaranya kurang terdengar. Mungkin suara yang ditimbulkan pada saat memainkan jangat memang suaranya tidak terlalu kedengaran sehingga menurut saya tidak ada masalah pada sound system, karena memang garapan seperti itu.

Categories
Tulisan

Sejarah Singkat Gamelan Gong Kebyar Di Banjar Kepisah Desa Sumerta, Denpasar Timur

Banjar Kepisah merupakan salah satu banjar yang ada di Desa Sumerta Kecamatan Denpasar Timur yang terletak di jalan Hayam Wuruk  yang  berdekatan dengan Art Center. Art Center itu sendiri merupakan pusat pementasan kesenian di Bali. Menurut Bapak Nyoman Sondra dan pengelingsir di Banjar Kepisah, sejarah gamelan di Banjar Kepisah pertama kalinya sekitar tahun 1967. Awalnya sekitar tahun 1967, Banjar Kepisah hanya memiliki gambelan Gong Suling. Pada masa-masa Drama Gong  yang diadakan di Tanjung Bungkak, masyarakat Banjar Kepisah banyak yang ikut berperan dalam pementasan Drama Gong tersebut. Ada yang berperan sebagai penabuh dan ada pula yang berperan sebagai penari. Semenjak masa-masa Drama Gong itulah masyarakat Banjar Kepisah berantusias untuk memulai berkesenian. Dan pada saat itu, masyarakat Banjar Kepisah berinisiatif untuk memiliki Gambelan sendiri, yaitu gamelan Gong Kebyar . Namun, pada saat itu masyarakat hanya memiliki dana yang sangat minim. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat demi memiliki Gambelan Gong Kebyar yaitu, dari sekha manyi (panen padi) menghimpun diri untuk mengisi waktu luang dengan membuat sekha demen , khususnya yang senang menabuh gamelan. Untuk bisa membeli gamelan, kelompok itu menyisihkan upah yang di dapat dari penjualan padi. Sekitar tahun 1969 dana terkumpul, namun masyarakat Banjar Kepisah hanya bisa sebatas membeli daun gangsa, sedangkan pelawah dan bumbungnya hanya bisa meminjam di banjar Tanjung Bungkak. Selama tahun 1969, selain melaksanakan kegiatan latian- latian rutin di Banjar Kepisah, masyarakat Banjar Kepisah tetap melakukan latihan-latihan megambel diluar Banjar, salah satunya melakukan latihan di Banjar Bengkel yang pada saat itu sudah memiliki gambelan.

Akhirnya sekha yang ada di Banjar Kepisah ini pun berkembang, dan membentuk kesenian Drama Gong yang pada akhirnya sering dipentaskan baik di lingkungan banjar , bahkan mampu mementaskan Drama Gongnya  keluar desa dan beberapa kali juga pernah pentas di hotel-hotel seputaran Denpasar . Tokoh Drama Gong Banjar Kepisah waktu itu yaitu Bapak wayan desi , bapak made maren , kakek saya sendiri kak nyoman sebeg , bapak wayan ase , dll . Drama Gong yang sering dipentaskan adalah Drama Gong yang menceritakan tentang Celuluk. Topeng Celuluk yang digunakan didalam pementasan Drama Gong tersebut disumbangkan oleh Art Shop Bapak Rismawan yang bertempat di jalan Hayam Wuruk yang sekarang sudah menjadi Bank BRI. Konon topeng celuluk tersebut dikatakan angker.Masyarakat berusaha menaruh topeng Celuluk tersebut di tempat-tempat yang  tidak mungkin akan dimasuki oleh roh-roh halus , namun kejadian yang tidak diinginkanpun terjadi,Topeng Celuluk itu hidup (bergerak dengan sendirinya). Masyarakat Banjar Kepisah pun menjadi panik, dengan pawisik dari jero mangku, akhirnya topeng celuluk tersebut diubah bentuk menjadi rangda. Rangda itu kemudian disungsung oleh masyarakat di Banjar Kepisah dengan sebutan Ratu Ayu Alit.

Karena kenginginan yang masih menggebu-gebu , akhirnya pada tahun 1975 timbul kenginginan dari masyarakat Banjar Kepisah untuk memiliki perangkat gamelan Gong Kebyar sendiri, melalui prajuru/kelihan banjar dijualah sebagian tanah Banjar Kepisah untuk membeli pelawah baru . Semenjak sudah memiliki perangkat gambelan yang lengkap, tepatnya tanggal 20 Maret 1975, Banjar Kepisah mendirikan sekha Gong Mertha Jaya.

Adapun instrumen yang terdapat didalam gamelan Gong Kebyar di Banjar Kepisah :

 1. 1 tungguh terompong
 2. 2 buah kendang
 3. 1 buah cenceng ricik
 4. 3- 5 buah suling
 5. 1 buah ugal
 6. 1 buah kajar
 7. 4 buah pemade
 8. 4 buah kantilan
 9. 1 tungguh reyong
 10.  2 buah jublag
 11.  2 buah jegog
 12.  2 buah gong
 13.  1 kempur
 14.  1 buah bende
 15.  1 buah kemong
 16.  1 buah kempli

Dengan perangkat gamelan yang telah dimiliki di banjar Kepisah, sekha mampu mewujudkan rasa bakti dengan konsep ngayah-ngayah di lingkungan Banjar bahkan di luar Banjar. Dengan perkembangan gamelan Gong Kebyar masa kini yang telah adanya tambahan instrument 1 buah ugal , dan 2 buah penyacah, di banjar Kepisah tidak terdapat instrument tersebut karena sekha Gong Mertha Jaya masih mempertahankan konsep tradisi dan gamelannya juga tidak meprada seperti gamelan masa kini yang banyak menggunakan prada untuk mempercantik penampilan gamelan Gong Kebyar tersebut. Dan hingga saat ini konsep tradisional tersebut masih dipertahankan dengan baik agar dapat di warisi kepada anak cucu di generasi akan datang.

Informasi sejarah gamelan di Banjar Kepisah ini saya dapat dari Bapak Nyoman Sondra selaku Kelihan Gong, dan pengelingsir- pengelingsir di Banjar Kepisah yang saya wawancarai pada Hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2011.

Categories
Tulisan

Sejarah Singkat Gamelan Gong Kebyar Di Banjar Kepisah Desa Sumerta, Denpasar Timur

Banjar Kepisah merupakan salah satu banjar yang ada di Desa Sumerta Kecamatan Denpasar Timur yang terletak di jalan Hayam Wuruk  yang  berdekatan dengan Art Center. Art Center itu sendiri merupakan pusat pementasan kesenian di Bali. Menurut Bapak Nyoman Sondra dan pengelingsir di Banjar Kepisah, sejarah gamelan di Banjar Kepisah pertama kalinya sekitar tahun 1967. Awalnya sekitar tahun 1967, Banjar Kepisah hanya memiliki gambelan Gong Suling. Pada masa-masa Drama Gong  yang diadakan di Tanjung Bungkak, masyarakat Banjar Kepisah banyak yang ikut berperan dalam pementasan Drama Gong tersebut. Ada yang berperan sebagai penabuh dan ada pula yang berperan sebagai penari. Semenjak masa-masa Drama Gong itulah masyarakat Banjar Kepisah berantusias untuk memulai berkesenian. Dan pada saat itu, masyarakat Banjar Kepisah berinisiatif untuk memiliki Gambelan sendiri, yaitu gamelan Gong Kebyar . Namun, pada saat itu masyarakat hanya memiliki dana yang sangat minim. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat demi memiliki Gambelan Gong Kebyar yaitu, dari sekha manyi (panen padi) menghimpun diri untuk mengisi waktu luang dengan membuat sekha demen , khususnya yang senang menabuh gamelan. Untuk bisa membeli gamelan, kelompok itu menyisihkan upah yang di dapat dari penjualan padi. Sekitar tahun 1969 dana terkumpul, namun masyarakat Banjar Kepisah hanya bisa sebatas membeli daun gangsa, sedangkan pelawah dan bumbungnya hanya bisa meminjam di banjar Tanjung Bungkak. Selama tahun 1969, selain melaksanakan kegiatan latian- latian rutin di Banjar Kepisah, masyarakat Banjar Kepisah tetap melakukan latihan-latihan megambel diluar Banjar, salah satunya melakukan latihan di Banjar Bengkel yang pada saat itu sudah memiliki gambelan.

Akhirnya sekha yang ada di Banjar Kepisah ini pun berkembang, dan membentuk kesenian Drama Gong yang pada akhirnya sering dipentaskan baik di lingkungan banjar , bahkan mampu mementaskan Drama Gongnya  keluar desa dan beberapa kali juga pernah pentas di hotel-hotel seputaran Denpasar . Tokoh Drama Gong Banjar Kepisah waktu itu yaitu Bapak wayan desi , bapak made maren , kakek saya sendiri kak nyoman sebeg , bapak wayan ase , dll . Drama Gong yang sering dipentaskan adalah Drama Gong yang menceritakan tentang Celuluk. Topeng Celuluk yang digunakan didalam pementasan Drama Gong tersebut disumbangkan oleh Art Shop Bapak Rismawan yang bertempat di jalan Hayam Wuruk yang sekarang sudah menjadi Bank BRI. Konon topeng celuluk tersebut dikatakan angker.Masyarakat berusaha menaruh topeng Celuluk tersebut di tempat-tempat yang  tidak mungkin akan dimasuki oleh roh-roh halus , namun kejadian yang tidak diinginkanpun terjadi,Topeng Celuluk itu hidup (bergerak dengan sendirinya). Masyarakat Banjar Kepisah pun menjadi panik, dengan pawisik dari jero mangku, akhirnya topeng celuluk tersebut diubah bentuk menjadi rangda. Rangda itu kemudian disungsung oleh masyarakat di Banjar Kepisah dengan sebutan Ratu Ayu Alit.

Karena kenginginan yang masih menggebu-gebu , akhirnya pada tahun 1975 timbul kenginginan dari masyarakat Banjar Kepisah untuk memiliki perangkat gamelan Gong Kebyar sendiri, melalui prajuru/kelihan banjar dijualah sebagian tanah Banjar Kepisah untuk membeli pelawah baru . Semenjak sudah memiliki perangkat gambelan yang lengkap, tepatnya tanggal 20 Maret 1975, Banjar Kepisah mendirikan sekha Gong Mertha Jaya.

Adapun instrumen yang terdapat didalam gamelan Gong Kebyar di Banjar Kepisah :

 1. 1 tungguh terompong
 2. 2 buah kendang
 3. 1 buah cenceng ricik
 4. 3- 5 buah suling
 5. 1 buah ugal
 6. 1 buah kajar
 7. 4 buah pemade
 8. 4 buah kantilan
 9. 1 tungguh reyong
 10.  2 buah jublag
 11.  2 buah jegog
 12.  2 buah gong
 13.  1 kempur
 14.  1 buah bende
 15.  1 buah kemong
 16.  1 buah kempli

Dengan perangkat gamelan yang telah dimiliki di banjar Kepisah, sekha mampu mewujudkan rasa bakti dengan konsep ngayah-ngayah di lingkungan Banjar bahkan di luar Banjar. Dengan perkembangan gamelan Gong Kebyar masa kini yang telah adanya tambahan instrument 1 buah ugal , dan 2 buah penyacah, di banjar Kepisah tidak terdapat instrument tersebut karena sekha Gong Mertha Jaya masih mempertahankan konsep tradisi dan gamelannya juga tidak meprada seperti gamelan masa kini yang banyak menggunakan prada untuk mempercantik penampilan gamelan Gong Kebyar tersebut. Dan hingga saat ini konsep tradisional tersebut masih dipertahankan dengan baik agar dapat di warisi kepada anak cucu di generasi akan datang.

Informasi sejarah gamelan di Banjar Kepisah ini saya dapat dari Bapak Nyoman Sondra selaku Kelihan Gong, dan pengelingsir- pengelingsir di Banjar Kepisah yang saya wawancarai pada Hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2011.

Categories
Tulisan

KOMENTAR VIDEO SHADOW OF SORROW

Sebuah band super keras yang telah menjadi fenomena di populasi musik keras khususnya di Indonesia  yang namanya diambil dari selewengan sebuah nama restaurant fast food asal Amerika, mereka adalah Burgerkill. Band Burgerkill ini berasal dari Ujungberung, tempat orisinil tumbuh dan berkembangnya komunitas Death Metal / Grindcore di daerah timur kota Bandung. Burgerkill berdiri pada bulan Mei 1995. line-up pertamanya terdiri dari Eben, Ivan vokalis, Kimung, Toto dan Andris. Di tahun 2000 Burgerkill merilis album perdana mereka dengan title “Dua Sisi”.

 

Dan setelah itu akhir tahun 2003, Burgerkill merilis album kedua mereka dengan title “Berkarat”. Dan di sector musik pun banyak perubahan dengan masuknya gitaris baru Agung. Sebuah kejutan hadir pada pertengahan tahun 2004, lewat album “Berkarat” Burgerkill masuk kedalam salah satu nominasi dalam salah satu event Achievement musik terbesar di Indonesia “Ami Awards” dan secara mengejutkan mereka berhasil menyabet award tahunan tersebut untuk kategori “Best Metal Production”.

 

Di awal tahun 2005 di tengah kesibukan mereka mempersiapkan materi untuk album ketiga, Toto memutuskan untuk meninggalkan band yang telah selama 9 tahun dia bangun bersama. Namun kejadian ini tidak membuat anak-anak Burgerkill putus semangat, mereka kembali merombak formasinya dengan memindahkan Andris dari posisi Bass ke posisi Drums dan terus melanjutkan proses penulisan lagu dengan menggunakan additional bass player. Akhirnya mereka sepakat untuk tetap merilis album ke-3 “Beyond Coma And Despair” di bawah label mereka sendiri Revolt! Records di pertengahan Agustus 2006. Namun tak ada gading yang tak retak, sebuah musibah terbesar dalam perjalanan karir mereka pun tak terelakan, Ivan sang vokalis akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya ditengah-tengah proses peluncuran album baru mereka di akhir Juli 2006. Peradangan pada otaknya telah merenggut nyawa seorang ikon komunitas musik keras di Indonesia.Tanpa disadari semua penulisan lirik Ivan pada album ini seolah-olah mengindikasikan kondisi Ivan saat itu, dilengkapi alur cerita personal dan depresif yang terselubung sebagai tanda perjalanan akhir dari kehidupannya.”Beyond Coma And Despair” sebuah album persembahan terakhir bagi Ivan Scumbag yang selama ini telah menjadi seorang teman, sahabat, saudara yang penuh talenta dan dedikasi dengan disertai karakter karya yang mengagumkan.

 

Burgerkill pun berduka, namun mereka tetap yakin untuk terus melanjutkan perjalanan karir bermusik yang sudah lebih dari 1 dekade mereka jalani, dan sudah tentu dengan menghadirkan seorang vokalis baru dalam tubuh mereka saat ini. Akhirnya setelah melewati proses Audisi Vokal, mereka menemukan Vicki sebagai Frontman baru untuk tahap berikutnya dalam perjalanan karir mereka.

 

Shadow of Sorrow merupakan salah satu lagu dari band Burgerkill yang merupakan bagian dari album ketiga yaitu “Beyond Coma And Despair” yang dirintis pada pertengahan tahun 2006. Di album ketiga ini dibagi menjadi video dan mp3. Banyak aspek yang mendukung terciptanya sebuah video tersebut, diantaranya aspek sound system, pencahayaan (lighting), dan teknik pengambilan gambar. Semua aspek tersebut sangatlah berpengaruh didalam menentukan layak atau tidaknya video tersebut untuk dipertontonkan atau dijual untuk pasaran.

 

Ada beberapa hal yang saya komentari dari video Shadow of Sorrow ciptaan Burgerkill ini, yaitu dari aspek sound system, pencahayaan (lighting), dan teknik pengambilan gambar.

 

Dari aspek sound system sudah cukup menarik akan tetapi masih ada kekurangannya, yaitu disini terjadi tidak adanya kestabilan antara sound di setiap sisi panggung, yang menyebabkan kurang jelasnya suara ivan sang vokalis pada video tersebut.  Ini terjadi karena kurangnya pengaturan sound yang terletak di alat musik dan  microphone yang digunakan oleh vokalis tersebut. Hal yang perlu diperbaiki didalam pengaturan sound system adalah dengan  penataan sound yang ditempatkan pada setiap alat yang berperan didalam alat musik tersebut, dan pengaturan microphone agar terjadi keseimbangan antara semua komponen yang berperan di dalam band tersebut.

 

Dari aspek pencahayaan juga sudah cukup menarik akan tetapi masih juga ada kekurangannya, yaitu kurang jelasnya cahaya ketika terjadi gerakan- gerakan dari setiap pemain musik tersebut. Hal itu menjadikan kurang jelasnya aksi panggung dari band tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya efek cahaya perlu ditambah dengan warna- warna yang menarik dan terang yang dapat  menyinari panggung secara merata agar penonton dapat menikmati aksi panggung dari band tersebut.

 

Begitu juga dari aspek tehnik pengambilan gambar juga sudah cukup menarik akan tetapi masih juga ada kekurangannya, yaitu kurang jelasnya video yang di dapat dari aksi panggung band tersebut, dan terlalu cepatnya kamera berpindah- pindah, mungkin karena posisi panggung tersebut diapit oleh penonton. Hal tersebut mengakibatkan kurang jelasnya aksi panggung yang dilakukan dari band tersebut. Hal yang perlu diperbaiki adalah mungkin disetiap sisi panggung di tempatkan kamera untuk merekam aksi panggung band tersebut agar semua aksi dari band tersebut dapat dinikmati penonton khususnya pencinta musik  metal.

Categories
Tulisan

I MADE RANA, TOKOH SENIMAN DI BANJAR KEPISAH

Salah satu seniman yang ada di daerah tempat tinggal saya bernama I Made Rana. Beliau lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Oktober 1967. Alamat beliau di Jalan Narakusuma gang II no.2 , Banjar Kepisah Desa Sumerta Kelod. Seniman asli Banjar Kepisah ini pernah mengenyam pendidikan di SD 4 Sumerta yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk pada tahun 1882, SMP Pertiwi pada tahun 1885 yang beralamat di Jalan Mawar , dan pendidikan beliau terakhir di SMKI/SMK 3 Sukawati. Beliau memilih sekolah di SMK 3 Sukawati karena sejak kecil beliau memiliki bakat seni. Dan setelah beliau lulus dari SMK 3 Sukawati beliau banyak melakukan kegiatan kesenian antara lain membuat instrument suling  sejak tahun 1990  sampai sekarang. Beliau bisa membuat instrument suling karena pada waktu sekolah di SMK 3 Sukawati beliau hobi memainkan suling, dari hobi tersebut beliau terinspirasi dan mencari tahu bagaimana cara pembuatan suling, kemudian beliau banyak belajar dari pengalaman- pengalaman dari lingkungan sekitar yang akhirnya beliau pun bisa membuat suling dan terus membuat suling hingga sekarang. Banyak orderan suling yang di buat oleh beliau. Selain sebagai pengerajin suling beliau juga mengajar menabuh anak- anak di Banjar Kepisah sekitar tahun 1998 sampai sekarang. Seniman pengrajin suling ini menikah pada umur 29 tahun,tepatnya menikah pada tanggal 28 april 1995 dan telah di karuniai dua orang anak perempuan.

Seniman dengan nama panggilan De Rana ini selain sebagai pengerajin suling, beliau juga pernah bekerja sebagai guru tabuh honorer di TK Gita Yani Kumara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, TK Indra Prasta yang beralamat di Jalan Sulatri, TK Indra Kumara 2 yang beralamat di Jalan Waribang, TK Children House di perumahan Puri Gading Jimbaran, dan beliau juga mengajar di SD tempat beliau dulu menuntut ilmu yaitu di SD 4 Sumerta Banjar Kepisah.

Selain sebagai guru honor beliau juga pernah mengajar menabuh anak- anak di Banjar Dangin Peken  untuk Parade Gong Kebyar dalam rangka Parade Gong Kebyar Se-Kota Denpasar di Puputan pada tahun 2008, 2009, dan 2010 serta mengajar menabuh anak-anak di Sanur pada saat Parade Gong Kebyar Se-Denpasar Selatan pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Beliau juga sempat ngayah di pura- pura sekitaran Sanur bersama anak didiknya, dimana penabuhnya terdiri dari 3 grup anak- anak yang terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

Pengalaman mengajar beliau tidak hanya itu saja namun masih banyak lagi yaitu beliau pernah mengajar menabuh anak- anak dan ibu-ibu PKK di Banjar Pekambingan untuk Parade Gong Kebyar dalam rangka Parade Gong Kebyar Se-Kota Denpasar di Puputan yang dimana anak-anaknya pentas pada tahun 2007 dan ibu-ibu PKKnya pada tahun 2007 dan 2008, mengajar menabuh ibu-ibu PKK di Banjar Abian Tubuh Kesiman untuk Parade Gong Kebyar dalam rangka Parade Gong Kebyar Se-Kota Denpasar di Puputan pada tahun 2011, mengajar menabuh ibu-ibu PKK di Banjar Kerta Sari yang beralamat di Jalan Ahmad Yani untuk kegiatan ngayah- ngayah di pura atau di banjar tersebut, mengajar menabuh dharma wanita di PD Pasar,  mengajar menabuh pegawai yang bekerja di Museum Bali yang bertempat di selatan Jagad Nata Kota Denpasar, mengajar menabuh di Panti Asuhan Dharma Jati, dan beliau juga pernah mengajar menabuh di Desa Subuk Singaraja

Dari pengalaman-pengalaman tersebut, beliau juga sempat membuka  privat yaitu mengajar memainkan suling, rebab, gangsa, dan kendang. Seniman asli Banjar Kepisah ini sempat megambel hingga keluar pulau Bali yaitu Jawa Timur pada saat acara Solo Festival dan beliau juga sempat mengajar menabuh di Palembang  untuk umat hindu yang ada di sana selama 6 bulan untuk ngayah di pura-pura yang terdapat di Palembang.

Pekerjaan saat ini yang masih terus digeluti oleh seniman yang bernama I Made Rana yaitu sebagai pengrajin suling dan mengajar tabuh di Banjar Dangin Peken Sanur, di Banjar Abian Tubuh Kesiman, di Banjar Kerta Sari dan banyak lagi yang lain. Walaupun beliau terus mengajar tabuh di Banjar-banjar tetapi beliau masih tetap aktif pada kegiatan ngayah-ngayah megambel dan masih aktif mengajar tabuh di Banjarnya sendiri yaitu Banjar Kepisah.