Categories
Tulisan

ARJUNA

      ARJUNA

Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai sang Pandawa yang menawan parasnya dan lemah lembut budinya. Ia adalah putra Prabu Pandudewanata, raja di Hastinapura dengan Dewi Kunti atau Dewi Prita, yaitu putri Prabu Surasena, Raja Wangsa Yadawa di Mandura. Arjuna merupakan teman dekat Kresna, yaitu awatara (penjelmaan) Bhatara Wisnu yang turun ke dunia demi menyelamatkan dunia dari kejahatan. Arjuna juga merupakan salah orang yang sempat menyaksikan “wujud semesta” Kresna menjelang Bharatayuddha berlangsung. Ia juga menerima Bhagawadgita atau “Nyanyian Orang Suci”, yaitu wejangan suci yang disampaikan oleh Kresna kepadanya sesaat sebelum Bharatayuddha berlangsung karena Arjuna masih segan untuk menunaikan kewajibannya.

Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Raja Hastinapura yang bernama Pandu tidak bisa melanjutkan keturunan karena dikutuk oleh seorang resi. Kunti (istri pertamanya) menerima anugerah dari Resi Durwasa agar mampu memanggil Dewa-Dewa sesuai dengan keinginannya, dan juga dapat memperoleh anak dari Dewa tersebut. Pandu dan Kunti memanfaatkan anugerah tersebut kemudian memanggil Dewa Yama (Dharmaraja; Yamadipati), Dewa Bayu (Marut), dan Dewa Indra (Sakra) yang kemudian memberi mereka tiga putra. Arjuna merupakan putra ketiga, lahir dari Indra, pemimpin para Dewa.

Arjuna memiliki karakter yang mulia, berjiwa kesatria, imannya kuat, tahan terhadap godaan duniawi, gagah berani, dan selalu berhasil merebut kejayaan sehingga diberi julukan “Dananjaya”. Musuh seperti apapun pasti akan ditaklukkannya, sehingga ia juga diberi julukan “Parantapa”, yang berarti penakluk musuh. Di antara semua keturunan Kuru di dalam silsilah Dinasti Kuru, ia dijuluki “Kurunandana”, yang artinya putra kesayangan Kuru. Ia juga memiliki nama lain “Kuruprāwira”, yang berarti “kesatria Dinasti Kuru yang terbaik”, sedangkan arti harfiahnya adalah “Perwira Kuru”.

Arjuna memiliki senjata sakti yang merupakan anugerah para dewata, hasil pertapaannya. Ia memiliki panah Pasupati yang digunakannya untuk mengalahkan Karna dalam Bharatayuddha. Busurnya bernama Gandiwa, pemberian Dewa Baruna ketika ia hendak membakar hutan Kandawa. Ia juga memiliki sebuah terompet kerang (sangkala) bernama Dewadatta, yang berarti “anugerah Dewa”

Arjuna seorang kesatria yang gemar berkelana, bertapa dan berguru menuntut ilmu. Selain menjadi murid Resi Drona di Padepokan Sukalima, ia juga menjadi murid Resi Padmanaba dari Pertapaan Untarayana. Arjuna pernah menjadi brahmana di Goa Mintaraga, bergelar Bagawan Ciptaning. Ia dijadikan kesatria unggulan para dewa untuk membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari negara Manimantaka. Atas jasanya itu, Arjuna dinobatkan sebagai raja di Kahyangan Dewa Indra, bergelar Prabu Karitin. dan mendapat anugrah pusaka-pusaka sakti dari para dewa, antara lain: Gendewa (dari Bhatara Indra), Panah Ardadadali (dari Bhatara Kuwera), Panah Cundamanik (dari Bhatara Narada).

Arjuna memiliki sifat cerdik dan pandai, pendiam, teliti, sopan-santun, berani dan suka melindungi yang lemah. Ia memimpin Kadipaten Madukara, dalam wilayah negara Amarta. Setelah perang Bharatayuddha, Arjuna menjadi raja di Negara Banakeling, bekas kerajaan Jayadrata. Akhir riwayat Arjuna diceritakan, ia moksa (mati sempurna) bersama keempat saudaranya yang lain di gunung Himalaya.

Adapun tokoh Arjuna dalam Kakawin Arjuna Wiwaha :

XII. RAJANI (Manda Malon)

XII. 1/102 :     Stutinira tan tulus sinahuran paramārtha śiwa

Anaku huwus katon abhimatān katĕmunta kabeh

Hana panganugrahangku caduśakti winimba śara

Paśupati śastrakāstu pangaranya nihan wulati

ARTI      :      Durung tumus pamujan ida sang Arjuna, gelisan kacawis antuk ida Bhatara Siwa sane dados tatujon uttama. Pangandikan ida : Cenning pyanak bapa, suba sinah salwir kabwatan idewane keniang idewa makasami. Nah ne ada paican bapa kawicasan patpat, polayang bapa marupa panah. Sanjata pacupati wastanyane kalumrah, ne cingakin cening.

KETERANGAN      :

Stutinira= Pemujaan sang Arjuna, tan=Tidak, Tulus= Tulus,  Paramartha Siwa= Bhatara siwa, anaku= anaku, Huwus= selesai, katon=Lihat/melihat, Abhimata= hubungan perbuatan, kabeh= semua, hana= ada, panganugrahanku= anugrahku, cadu sakti= Catur sakti, Sara= panah, castra= senjata, kastu= kalumbrah/dikatakan.

XII. 2/103 :     Wuwusira sang hyang īśwara mijil tang apuy ri tangan

 Wawang aśarīra kātara mangiṇḍitakĕn warayang

Tinarima sang Dhanañjaya tikāng śara sūkma tikā

 Nganala śarīra sātmaka lawan warayang wĕkasan

ARTI      :      Sapunika pangandikan sanghyang Siwa, raris mawetu geni saking tangan. Gelis geni punika marupa raksasa ngereresin, raris rakssasa punika nadtadang sang Arjuna panah, tur katampen olih ida sang Arjuna panah punika. Sasampune panah punika katanggapin, raksasane sane maktayang panah raris ical, nyusup matunggilan ring panahe pamuputipun.

KETERANGAN      :

Wuwusira= sesudah sabda dari, mijil= keluar, Apuy= api, ri tangan= dari tangan, Tinarima= diterima, sara= panah,  Katara= ngareresin/ raksasa, manginditaken= nadtad/ memberikan, suksma= Ilang, satmaka= sa+atmaka= tunggil +awak, wekasan = pamuput, akhir..!!

XII. 3/104  :    Krta wara sang Dhanañjaya manembah ati praata

            Pinisalinan laras makua tan hana kālah-alah

Winara-warah sirêng aji dhanurdharaśāstra kabeh

            Kta samayang prayoga dadi sūkma bhaāra śiwa

ARTI        :  Puput antuk kauttaman ida sang Partha antukan cadhucakti punika raris ida         nyumbah dahating pranamya. Raris kagentosin gandewa miwah tutup gelung ida sane rudak daweg mayudha, nemangkin becik tan pacacad. Kauruk ida sajroning kawruh mapapanahan, miwah sarwa sanjata. Sapuput adungan janji janjian ida, mawasana ical ida sanghyang Ciwa.

KETERANGAN       :

Krta= selesai, wara= pilihan utama, manembah=manyumbah, pranata= ngandap kasor, Pinisalin= digantikan, kalah-alah= tercela, cacad,  Warah= pidartha, winarah-warah= diajarkan, aji= Ilmu, Dhanur dara= memanah, castra= senjata, Krta= seusai/ sesudah, prayoga = janji.

Dalam wirama Rajani menceritakan tentang bagaimana Arjuna mendapat anugrah senjata panah Pasupati dari Dewa siwa. Dimana dari tangan Dewa Siwa keluar api dan berubah menjadi raksasa, kemudian raksasa tersebut memberikan Arjuna senjata panah Pasupati, kemudian raksasa itu hilang dan menyatu dengan senjata tersebut. Dan seteleha member beberapa sabda kepada Arjuna, Dewa Siwa menghilang

 

IV. WASANTA TILAKA

IV. 1/41      :     Akweh tekapnya rumuwat brata Pandu putra.

                        Luhang dinakara, ginantyanikang cacangka.

                        Tamtam maninghali wilasanikang surastri.

                        Oyut mahanului, les sumilib kameghan.

ARTI         :    Akeh padabdab widyadhari punika ngalebur tapa bratan ida sang Arjuna, nemangkin kala surup sang hyang surya kagentosin antuk bulan punika. Bulane sekadi sakadi ledang manyingak parisolah widyadharine mangoda. Rasa sungsut kayun ida manyundarin,matinggal ida manyingid, indike kaguleman.

 

 

KETERANGAN       :

Akweh = akeh / banyak Tekapnya = dia / bidadari Rumuwat = ngalepasang/melepaskan, Brata = tapa/ semadi, Tamtam = lega/ senang, Wilasa = tarian, Surastri = nama widyadari, Oyut= sebet/ sedih, Les = meninggalkan, Kameghan = kegelapan!!

IV. 2/42      :    Lwirnyan kedo mulati gatra sangarya Partha.

                        Mingmang mamancana, kabancana denikungnya.

                        Maryanaha ngidungidung, humirib laranya.

                        Tunggal makangsi makecap, mametik metik jong.

ARTI         :    Pariindikan widyadharine punika, teleb pakayunan ida ngalinglingwarnin ida sang Partha. Kanginan tungkalik indik idane mangoda, raris kagoda antuk buduh kasmaran idane. Nemangkin mamaryan ida, mamarik magegendingan, mandingang kesedihan idane, sane asiki ngumik magagambelan saha ngatik-ngatikang cokor.

KETERANGAN       :

Lwirnyan= bagaikan, Mulati= melihat, Gatra= keadaan, Mingmang = berbalik Mamancana= menggoda, Kabancana= dicelakakan,Maryanaha = Beristirahat, ngidungidung=bernyanyi, Laranya= kesedihanya, Tunggal = satu, Makangsi= megambel.

 

IV. 3/43      :    Wwanten manyumbana pudak, ginuritnya Partha.

                        Nda suswa-suwani kinolnya, hanan liningling.

                        Rakryan wedinta tan akun, lewu panghawista.

                        Heman kita bapa niragraha, masku lingnya

ARTI         :    Wenten sane manimanin pudak katulisin aksara maswara Arjuna, tur kapanyonyoin antuk ida, kagelut saha kaawasang pisan kawentenan pudake matulis punika. Cening bagus, ulihan takut idewane tan kaangkenin pyanak, ngawinang banget pangandapkasor idewane. Sayang pisan cening ngelah aji mamari smara, duh cening mas biyange idewa, sapunika pasedsed ida.

KETERANGAN       :

Wwanten= wenten/ada, manyumbana= menciumi, Ginuritnya= Bertuliskan, Suswa-suswani = kapanyonyoin, hanan= keadaan, liningling= dilihat,

IV. 4/44      :    Lila nana mati-mati, wruh amet wilaca.

                        Manglalana, ngangipi rakwa tangan sangarya.

                        Edan mahantukupaken ya, rike susunya.

                        Kadyangrengo wuluh aghasa, hatinya murcca.

ARTI         :    Wenten elah mapikayun-kayun, tur uning manyaratang kasukan kayun. Ngawe panglipur nyalepit tangan sang Parthareko, buduh ulangun ida nekepang tangan sang Arjuna ring nyonyon idane, kenginan sakadi mirrengang buluh makosod, ngeres pakayunan ida,jantos linglung paling.

KETERANGAN       :

Lila=  elah/ gampang, mati-mati= mapikayunan/ berkeinginan, wilasa= Kesenangan, Manglalana= membuat, apit= jepit, Edan = buduh/gila, mahantukupaken = sengaja menutup, Kadyamgrengo = seperti mendengar, Wuluh = bamboo, aghasa = bergesekan.

Dalam wirama Wasanta Tilaka menceritakan bagaimana banyaknya bidadari yang coba menggangu tapa Arjuna, disana Arjuna digoda, dipeluk, dadanya diraba-raba, namun Arjuna tidak tergoda, dankenyataannya berbalik. Para bidadari ternyata malah tergoda oleh paras Arjuna yang tampan.

 

 

VII. SRAGADA

VII. 1/71    :    Byatitan sang haneng acrama, sedeng angiwo dhyana lawan Samadhi.

                        Manggeh tambek bhtarendra, musuhira tikin matta sampurna wirya.

Sangkep samanta mantri saha bala bala-wan, wallabhan kapwa bela.

Mangkin lobha nidi kahyangan, angusak-asik, sok sesok raksakanya.

ARTI         :    Tan kacarita ida sang Arjuna ring patapan mengpeng mangulengang pakayunan nunggil miwah Samadhi. Pageh pakayunan ida sanghyang Cakra taler tan kacarita, nemangkin caritayang catrun ida munggwing sang raksasa agung, dahat wirosa pupating kawicesan. Cumawis sakatah para mantrinnyane saha panjak lewihing cakti tur kaeman, sami sutindih. Sane mangkin lobha mamanah ngawacayang kadewatan,ngrarandahin akeh pangabihnyane.

 

KETERANGAN      :

Byatitan= tidak diceritakan, sedeng=sedang, angiwo= memperdalam/memperhatikan, dhyana= Samadhi, Manggeh= pageh/ kuat, Matta= galak, sampurna= sempurna, wirya= Sakti,  Balawan= sakti, wallaban= yang disayangi, nidi= ngawacayang, angusak-asik= mengusik.

VII. 3/73    :    Wwanten weltiknikang wrtta, winarahakening cara cara pracara.

                        An sang Partha tapeng indra giri, pininanging yan pralabda.

                        Hetunyan ngkonikang daitya krta yaca dangu, mrtyu matwang tumon ya

                        Mukeka sang tapa, mokana, lumekas ikang daitya Momo simuka

ARTI         :    Nemangkin wenten lantas orta karawuhang antuk telik tanem sane matingkah maling, duweg manyilib. Kaaturang indik sang Arjuna matapa ring gunung Indrakila, yening sampun polih waranugraha pacing kaundang kaanggen kanti olih wateg dewa punika. Indike punika ngawinang sang raksasa agung yatna ring wiweka, raris ngutus daitya sane sampun kapuji saking rihin, ajrih matine riing ipun, punika kandikayang, mangda ngamuk tur mamunggel sang Arjuna. Kacarita nemangkin mejalan daitya Momo simuka punika.

KETERANGAN      :

Wwanten= Ada, weltiknikang= omongan/berita, wrrta= berita, winarahakening= diperintahkan untuk, cara/cora= maling, dusta, Pracara= sifat/laksana, Pininaning= mengundang, pralabda=beruntung, Hetunyan= penyebabnya, mukeka= ngamuk, Mokana= supaya, lumekas= berbuat,

Dalam Wirama Sragdara menceritakan bagaimana tapa arjuna yang diusik oleh Momosimuka (babi hutan) patih raja raksasa Niwatakawaca. Momosimuka diperintahkan untuk mengusik Arjuna dari tapanya.

 

V. CIKARINI

V. 1/51       :    Huwus manggeh tambek surapati, lawan dewata kabeh.

                        Ndengo wrtta cri Pandu tenaya, mamanggih kasutapan.

                        Yaya tendasning daitya pati juga, kawwat hidepira.

                        Tuhun tunggal sandeha, taleteh ikangharsa kawekas.

ARTI         :    Nemangkin sampun pageh tur kumandel pakayunan ida sanghyang cakra, miwah watek Dewane sami, santukan mireng gatran sang Arjuna molih mamitet, indriya utawi tapa uttama. Kapikayunin antuk ida, sinah tendas iraksasa raja kagambel antuk ida. Sakewanten wantah asiki  sumelang idane, sane kantuk nyantulin kaledangan ida punika, sakadi ring sor puniki.

KETERANGAN      :

Huwus = sesudah, manggeh=pageh= kuat bertapa, ndengo= Mendengar, wrtta = gatra= kabar, Kasutapan= Tapa yang utama, Yaya= jantos, mangdane, bilih bilih marupa pasti, awwat= ngaturin, ngewehin/ mempersusah.

 

V. 2/52       :    Kawairagyan sang Partha, kawacanikang dyana wimala.

                        Daging singhit ring moksa phala, malupeng wahya wibhawa.

                        Luput pwekang sadya, ya ta karanikang mahyun umara.

                        Lumampah lwir wrddharsi, lilu tumakul sampun amuda.

ARTI         :    Sane kaselangin antuk Bhatara Indra asiki, wantah kapanditan sang Arjuna, utawi kasiddhannya punika samadhine cuci, yening punika, ngawirang teleb ring pikolih sane marupa moksa, mawasana lali ring suka sakala. Yening jantos sapunika, sinah mimpas tatujon sanghyang Cakra , punika ngawinang ida makayun mangrawuhin. Mamargi marupa pandita lingsir, ruyud tur cengkudsampun sekadi nagna (telanjang)

KETERANGAN      :

Wairagya= tidak menyukai hidup/ sakit,  kawaca= siddha, kawacan= kasiddhan, dyana = semadhi, wimala= suci nirmala, singhit= adung, senang,  Wahya= sekala/Terang, wibhawa= wibawa, Luput= Lempas, karanikang= menyebabkan, mahyun= berkeinginan umara= datang, Lummpah= berjalan, lwir= Bagaikan, wrddharsi= Pendeta tua, Lilu=  tua renta. Tumakul= bongkok.

Dalam Wirama Cikarini menceritakan bagaimana Dewa Indra berusaha menggoda arjuna dari tapa semadinya. Apakah benar Arjuna melakukan tapa dengan teguh. Disana Dewa Indra menjelma menjadi pendeta yang tua renta. Saat tiba di depan gua, jelmaan Dewa Indra pura pura tidak tahu bahwa Arjuna sedang melakukan tapa. Karena lama tidak dihiraukan, pendeta tresebut pura pura batuk agar tapa Arjuna berhenti. Kemudian dilihat pendeta tersebut oleh Arjuna, dan langsung diberi hormat bagaimana layaknya menyabut seorang tamu. Dan menanyakan dari mana asal-usul si pendeta.

 

 

KESIMPULAN         :

Dalam wirama Rajani menceritakan tentang bagaimana Arjuna mendapat anugrah senjata panah Pasupati dari Dewa siwa. Dimana dari tangan Dewa Siwa keluar api dan berubah menjadi raksasa, kemudian raksasa tersebut memberikan Arjuna senjata panah Pasupati, kemudian raksasa itu hilang dan menyatu dengan senjata tersebut. Dan seteleha member beberapa sabda kepada Arjuna, Dewa Siwa menghilang.

Dalam wirama Wasanta Tilaka menceritakan bagaimana banyaknya bidadari yang coba menggangu tapa Arjuna, disana Arjuna digoda, dipeluk, dadanya diraba-raba, namun Arjuna tidak tergoda, dankenyataannya berbalik. Para bidadari ternyata malah tergoda oleh paras Arjuna yang tampan.

Dalam Wirama Sragdara menceritakan bagaimana tapa arjuna yang diusik oleh Momosimuka (babi hutan) patih raja raksasa Niwatakawaca. Momosimuka diperintahkan untuk mengusik Arjuna dari tapanya.

Dalam Wirama Cikarini menceritakan bagaimana Dewa Indra berusaha menggoda arjuna dari tapa semadinya. Apakah benar Arjuna melakukan tapa dengan teguh. Disana Dewa Indra menjelma menjadi pendeta yang tua renta. Saat tiba di depan gua, jelmaan Dewa Indra pura pura tidak tahu bahwa Arjuna sedang melakukan tapa. Karena lama tidak dihiraukan, pendeta tresebut pura pura batuk agar tapa Arjuna berhenti. Kemudian dilihat pendeta tersebut oleh Arjuna, dan langsung diberi hormat bagaimana layaknya menyabut seorang tamu. Dan menanyakan dari mana asal-usul si pendeta.

 

Sumber refrensi:

Kakawin Arjuna Wiwaha, oleh; Yayasan A. A. Panji Tisna. Singaraja-BALI

WWW.WIKIPEDIA.COM

Categories
Tulisan

ARJUNA

      ARJUNA

Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai sang Pandawa yang menawan parasnya dan lemah lembut budinya. Ia adalah putra Prabu Pandudewanata, raja di Hastinapura dengan Dewi Kunti atau Dewi Prita, yaitu putri Prabu Surasena, Raja Wangsa Yadawa di Mandura. Arjuna merupakan teman dekat Kresna, yaitu awatara (penjelmaan) Bhatara Wisnu yang turun ke dunia demi menyelamatkan dunia dari kejahatan. Arjuna juga merupakan salah orang yang sempat menyaksikan “wujud semesta” Kresna menjelang Bharatayuddha berlangsung. Ia juga menerima Bhagawadgita atau “Nyanyian Orang Suci”, yaitu wejangan suci yang disampaikan oleh Kresna kepadanya sesaat sebelum Bharatayuddha berlangsung karena Arjuna masih segan untuk menunaikan kewajibannya.

Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Raja Hastinapura yang bernama Pandu tidak bisa melanjutkan keturunan karena dikutuk oleh seorang resi. Kunti (istri pertamanya) menerima anugerah dari Resi Durwasa agar mampu memanggil Dewa-Dewa sesuai dengan keinginannya, dan juga dapat memperoleh anak dari Dewa tersebut. Pandu dan Kunti memanfaatkan anugerah tersebut kemudian memanggil Dewa Yama (Dharmaraja; Yamadipati), Dewa Bayu (Marut), dan Dewa Indra (Sakra) yang kemudian memberi mereka tiga putra. Arjuna merupakan putra ketiga, lahir dari Indra, pemimpin para Dewa.

Arjuna memiliki karakter yang mulia, berjiwa kesatria, imannya kuat, tahan terhadap godaan duniawi, gagah berani, dan selalu berhasil merebut kejayaan sehingga diberi julukan “Dananjaya”. Musuh seperti apapun pasti akan ditaklukkannya, sehingga ia juga diberi julukan “Parantapa”, yang berarti penakluk musuh. Di antara semua keturunan Kuru di dalam silsilah Dinasti Kuru, ia dijuluki “Kurunandana”, yang artinya putra kesayangan Kuru. Ia juga memiliki nama lain “Kuruprāwira”, yang berarti “kesatria Dinasti Kuru yang terbaik”, sedangkan arti harfiahnya adalah “Perwira Kuru”.

Arjuna memiliki senjata sakti yang merupakan anugerah para dewata, hasil pertapaannya. Ia memiliki panah Pasupati yang digunakannya untuk mengalahkan Karna dalam Bharatayuddha. Busurnya bernama Gandiwa, pemberian Dewa Baruna ketika ia hendak membakar hutan Kandawa. Ia juga memiliki sebuah terompet kerang (sangkala) bernama Dewadatta, yang berarti “anugerah Dewa”

Arjuna seorang kesatria yang gemar berkelana, bertapa dan berguru menuntut ilmu. Selain menjadi murid Resi Drona di Padepokan Sukalima, ia juga menjadi murid Resi Padmanaba dari Pertapaan Untarayana. Arjuna pernah menjadi brahmana di Goa Mintaraga, bergelar Bagawan Ciptaning. Ia dijadikan kesatria unggulan para dewa untuk membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari negara Manimantaka. Atas jasanya itu, Arjuna dinobatkan sebagai raja di Kahyangan Dewa Indra, bergelar Prabu Karitin. dan mendapat anugrah pusaka-pusaka sakti dari para dewa, antara lain: Gendewa (dari Bhatara Indra), Panah Ardadadali (dari Bhatara Kuwera), Panah Cundamanik (dari Bhatara Narada).

Arjuna memiliki sifat cerdik dan pandai, pendiam, teliti, sopan-santun, berani dan suka melindungi yang lemah. Ia memimpin Kadipaten Madukara, dalam wilayah negara Amarta. Setelah perang Bharatayuddha, Arjuna menjadi raja di Negara Banakeling, bekas kerajaan Jayadrata. Akhir riwayat Arjuna diceritakan, ia moksa (mati sempurna) bersama keempat saudaranya yang lain di gunung Himalaya.

Adapun tokoh Arjuna dalam Kakawi Arjuna Wiwaha :

XII. RAJANI (Manda Malon)

XII. 1/102 :     Stutinira tan tulus sinahuran paramārtha śiwa

Anaku huwus katon abhimatān katĕmunta kabeh

Hana panganugrahangku caduśakti winimba śara

Paśupati śastrakāstu pangaranya nihan wulati

ARTI      :      Durung tumus pamujan ida sang Arjuna, gelisan kacawis antuk ida Bhatara Siwa sane dados tatujon uttama. Pangandikan ida : Cenning pyanak bapa, suba sinah salwir kabwatan idewane keniang idewa makasami. Nah ne ada paican bapa kawicasan patpat, polayang bapa marupa panah. Sanjata pacupati wastanyane kalumrah, ne cingakin cening.

KETERANGAN      :

Stutinira= Pemujaan sang Arjuna, tan=Tidak, Tulus= Tulus,  Paramartha Siwa= Bhatara siwa, anaku= anaku, Huwus= selesai, katon=Lihat/melihat, Abhimata= hubungan perbuatan, kabeh= semua, hana= ada, panganugrahanku= anugrahku, cadu sakti= Catur sakti, Sara= panah, castra= senjata, kastu= kalumbrah/dikatakan.

XII. 2/103 :     Wuwusira sang hyang īśwara mijil tang apuy ri tangan

 Wawang aśarīra kātara mangiṇḍitakĕn warayang

Tinarima sang Dhanañjaya tikāng śara sūkma tikā

 Nganala śarīra sātmaka lawan warayang wĕkasan

ARTI      :      Sapunika pangandikan sanghyang Siwa, raris mawetu geni saking tangan. Gelis geni punika marupa raksasa ngereresin, raris rakssasa punika nadtadang sang Arjuna panah, tur katampen olih ida sang Arjuna panah punika. Sasampune panah punika katanggapin, raksasane sane maktayang panah raris ical, nyusup matunggilan ring panahe pamuputipun.

KETERANGAN      :

Wuwusira= sesudah sabda dari, mijil= keluar, Apuy= api, ri tangan= dari tangan, Tinarima= diterima, sara= panah,  Katara= ngareresin/ raksasa, manginditaken= nadtad/ memberikan, suksma= Ilang, satmaka= sa+atmaka= tunggil +awak, wekasan = pamuput, akhir..!!

XII. 3/104  :    Krta wara sang Dhanañjaya manembah ati praata

            Pinisalinan laras makua tan hana kālah-alah

Winara-warah sirêng aji dhanurdharaśāstra kabeh

            Kta samayang prayoga dadi sūkma bhaāra śiwa

ARTI        :  Puput antuk kauttaman ida sang Partha antukan cadhucakti punika raris ida         nyumbah dahating pranamya. Raris kagentosin gandewa miwah tutup gelung ida sane rudak daweg mayudha, nemangkin becik tan pacacad. Kauruk ida sajroning kawruh mapapanahan, miwah sarwa sanjata. Sapuput adungan janji janjian ida, mawasana ical ida sanghyang Ciwa.

KETERANGAN       :

Krta= selesai, wara= pilihan utama, manembah=manyumbah, pranata= ngandap kasor, Pinisalin= digantikan, kalah-alah= tercela, cacad,  Warah= pidartha, winarah-warah= diajarkan, aji= Ilmu, Dhanur dara= memanah, castra= senjata, Krta= seusai/ sesudah, prayoga = janji.

Dalam wirama Rajani menceritakan tentang bagaimana Arjuna mendapat anugrah senjata panah Pasupati dari Dewa siwa. Dimana dari tangan Dewa Siwa keluar api dan berubah menjadi raksasa, kemudian raksasa tersebut memberikan Arjuna senjata panah Pasupati, kemudian raksasa itu hilang dan menyatu dengan senjata tersebut. Dan seteleha member beberapa sabda kepada Arjuna, Dewa Siwa menghilang

 

IV. WASANTA TILAKA

IV. 1/41      :     Akweh tekapnya rumuwat brata Pandu putra.

                        Luhang dinakara, ginantyanikang cacangka.

                        Tamtam maninghali wilasanikang surastri.

                        Oyut mahanului, les sumilib kameghan.

ARTI         :    Akeh padabdab widyadhari punika ngalebur tapa bratan ida sang Arjuna, nemangkin kala surup sang hyang surya kagentosin antuk bulan punika. Bulane sekadi sakadi ledang manyingak parisolah widyadharine mangoda. Rasa sungsut kayun ida manyundarin,matinggal ida manyingid, indike kaguleman.

 

 

KETERANGAN       :

Akweh = akeh / banyak Tekapnya = dia / bidadari Rumuwat = ngalepasang/melepaskan, Brata = tapa/ semadi, Tamtam = lega/ senang, Wilasa = tarian, Surastri = nama widyadari, Oyut= sebet/ sedih, Les = meninggalkan, Kameghan = kegelapan!!

IV. 2/42      :    Lwirnyan kedo mulati gatra sangarya Partha.

                        Mingmang mamancana, kabancana denikungnya.

                        Maryanaha ngidungidung, humirib laranya.

                        Tunggal makangsi makecap, mametik metik jong.

ARTI         :    Pariindikan widyadharine punika, teleb pakayunan ida ngalinglingwarnin ida sang Partha. Kanginan tungkalik indik idane mangoda, raris kagoda antuk buduh kasmaran idane. Nemangkin mamaryan ida, mamarik magegendingan, mandingang kesedihan idane, sane asiki ngumik magagambelan saha ngatik-ngatikang cokor.

KETERANGAN       :

Lwirnyan= bagaikan, Mulati= melihat, Gatra= keadaan, Mingmang = berbalik Mamancana= menggoda, Kabancana= dicelakakan,Maryanaha = Beristirahat, ngidungidung=bernyanyi, Laranya= kesedihanya, Tunggal = satu, Makangsi= megambel.

 

IV. 3/43      :    Wwanten manyumbana pudak, ginuritnya Partha.

                        Nda suswa-suwani kinolnya, hanan liningling.

                        Rakryan wedinta tan akun, lewu panghawista.

                        Heman kita bapa niragraha, masku lingnya

ARTI         :    Wenten sane manimanin pudak katulisin aksara maswara Arjuna, tur kapanyonyoin antuk ida, kagelut saha kaawasang pisan kawentenan pudake matulis punika. Cening bagus, ulihan takut idewane tan kaangkenin pyanak, ngawinang banget pangandapkasor idewane. Sayang pisan cening ngelah aji mamari smara, duh cening mas biyange idewa, sapunika pasedsed ida.

KETERANGAN       :

Wwanten= wenten/ada, manyumbana= menciumi, Ginuritnya= Bertuliskan, Suswa-suswani = kapanyonyoin, hanan= keadaan, liningling= dilihat,

IV. 4/44      :    Lila nana mati-mati, wruh amet wilaca.

                        Manglalana, ngangipi rakwa tangan sangarya.

                        Edan mahantukupaken ya, rike susunya.

                        Kadyangrengo wuluh aghasa, hatinya murcca.

ARTI         :    Wenten elah mapikayun-kayun, tur uning manyaratang kasukan kayun. Ngawe panglipur nyalepit tangan sang Parthareko, buduh ulangun ida nekepang tangan sang Arjuna ring nyonyon idane, kenginan sakadi mirrengang buluh makosod, ngeres pakayunan ida,jantos linglung paling.

KETERANGAN       :

Lila=  elah/ gampang, mati-mati= mapikayunan/ berkeinginan, wilasa= Kesenangan, Manglalana= membuat, apit= jepit, Edan = buduh/gila, mahantukupaken = sengaja menutup, Kadyamgrengo = seperti mendengar, Wuluh = bamboo, aghasa = bergesekan.

Dalam wirama Wasanta Tilaka menceritakan bagaimana banyaknya bidadari yang coba menggangu tapa Arjuna, disana Arjuna digoda, dipeluk, dadanya diraba-raba, namun Arjuna tidak tergoda, dankenyataannya berbalik. Para bidadari ternyata malah tergoda oleh paras Arjuna yang tampan.

 

 

VII. SRAGADA

VII. 1/71    :    Byatitan sang haneng acrama, sedeng angiwo dhyana lawan Samadhi.

                        Manggeh tambek bhtarendra, musuhira tikin matta sampurna wirya.

Sangkep samanta mantri saha bala bala-wan, wallabhan kapwa bela.

Mangkin lobha nidi kahyangan, angusak-asik, sok sesok raksakanya.

ARTI         :    Tan kacarita ida sang Arjuna ring patapan mengpeng mangulengang pakayunan nunggil miwah Samadhi. Pageh pakayunan ida sanghyang Cakra taler tan kacarita, nemangkin caritayang catrun ida munggwing sang raksasa agung, dahat wirosa pupating kawicesan. Cumawis sakatah para mantrinnyane saha panjak lewihing cakti tur kaeman, sami sutindih. Sane mangkin lobha mamanah ngawacayang kadewatan,ngrarandahin akeh pangabihnyane.

 

KETERANGAN      :

Byatitan= tidak diceritakan, sedeng=sedang, angiwo= memperdalam/memperhatikan, dhyana= Samadhi, Manggeh= pageh/ kuat, Matta= galak, sampurna= sempurna, wirya= Sakti,  Balawan= sakti, wallaban= yang disayangi, nidi= ngawacayang, angusak-asik= mengusik.

VII. 3/73    :    Wwanten weltiknikang wrtta, winarahakening cara cara pracara.

                        An sang Partha tapeng indra giri, pininanging yan pralabda.

                        Hetunyan ngkonikang daitya krta yaca dangu, mrtyu matwang tumon ya

                        Mukeka sang tapa, mokana, lumekas ikang daitya Momo simuka

ARTI         :    Nemangkin wenten lantas orta karawuhang antuk telik tanem sane matingkah maling, duweg manyilib. Kaaturang indik sang Arjuna matapa ring gunung Indrakila, yening sampun polih waranugraha pacing kaundang kaanggen kanti olih wateg dewa punika. Indike punika ngawinang sang raksasa agung yatna ring wiweka, raris ngutus daitya sane sampun kapuji saking rihin, ajrih matine riing ipun, punika kandikayang, mangda ngamuk tur mamunggel sang Arjuna. Kacarita nemangkin mejalan daitya Momo simuka punika.

KETERANGAN      :

Wwanten= Ada, weltiknikang= omongan/berita, wrrta= berita, winarahakening= diperintahkan untuk, cara/cora= maling, dusta, Pracara= sifat/laksana, Pininaning= mengundang, pralabda=beruntung, Hetunyan= penyebabnya, mukeka= ngamuk, Mokana= supaya, lumekas= berbuat,

Dalam Wirama Sragdara menceritakan bagaimana tapa arjuna yang diusik oleh Momosimuka (babi hutan) patih raja raksasa Niwatakawaca. Momosimuka diperintahkan untuk mengusik Arjuna dari tapanya.

 

V. CIKARINI

V. 1/51       :    Huwus manggeh tambek surapati, lawan dewata kabeh.

                        Ndengo wrtta cri Pandu tenaya, mamanggih kasutapan.

                        Yaya tendasning daitya pati juga, kawwat hidepira.

                        Tuhun tunggal sandeha, taleteh ikangharsa kawekas.

ARTI         :    Nemangkin sampun pageh tur kumandel pakayunan ida sanghyang cakra, miwah watek Dewane sami, santukan mireng gatran sang Arjuna molih mamitet, indriya utawi tapa uttama. Kapikayunin antuk ida, sinah tendas iraksasa raja kagambel antuk ida. Sakewanten wantah asiki  sumelang idane, sane kantuk nyantulin kaledangan ida punika, sakadi ring sor puniki.

KETERANGAN      :

Huwus = sesudah, manggeh=pageh= kuat bertapa, ndengo= Mendengar, wrtta = gatra= kabar, Kasutapan= Tapa yang utama, Yaya= jantos, mangdane, bilih bilih marupa pasti, awwat= ngaturin, ngewehin/ mempersusah.

 

V. 2/52       :    Kawairagyan sang Partha, kawacanikang dyana wimala.

                        Daging singhit ring moksa phala, malupeng wahya wibhawa.

                        Luput pwekang sadya, ya ta karanikang mahyun umara.

                        Lumampah lwir wrddharsi, lilu tumakul sampun amuda.

ARTI         :    Sane kaselangin antuk Bhatara Indra asiki, wantah kapanditan sang Arjuna, utawi kasiddhannya punika samadhine cuci, yening punika, ngawirang teleb ring pikolih sane marupa moksa, mawasana lali ring suka sakala. Yening jantos sapunika, sinah mimpas tatujon sanghyang Cakra , punika ngawinang ida makayun mangrawuhin. Mamargi marupa pandita lingsir, ruyud tur cengkudsampun sekadi nagna (telanjang)

KETERANGAN      :

Wairagya= tidak menyukai hidup/ sakit,  kawaca= siddha, kawacan= kasiddhan, dyana = semadhi, wimala= suci nirmala, singhit= adung, senang,  Wahya= sekala/Terang, wibhawa= wibawa, Luput= Lempas, karanikang= menyebabkan, mahyun= berkeinginan umara= datang, Lummpah= berjalan, lwir= Bagaikan, wrddharsi= Pendeta tua, Lilu=  tua renta. Tumakul= bongkok.

Dalam Wirama Cikarini menceritakan bagaimana Dewa Indra berusaha menggoda arjuna dari tapa semadinya. Apakah benar Arjuna melakukan tapa dengan teguh. Disana Dewa Indra menjelma menjadi pendeta yang tua renta. Saat tiba di depan gua, jelmaan Dewa Indra pura pura tidak tahu bahwa Arjuna sedang melakukan tapa. Karena lama tidak dihiraukan, pendeta tresebut pura pura batuk agar tapa Arjuna berhenti. Kemudian dilihat pendeta tersebut oleh Arjuna, dan langsung diberi hormat bagaimana layaknya menyabut seorang tamu. Dan menanyakan dari mana asal-usul si pendeta.

 

 

KESIMPULAN         :

Dalam wirama Rajani menceritakan tentang bagaimana Arjuna mendapat anugrah senjata panah Pasupati dari Dewa siwa. Dimana dari tangan Dewa Siwa keluar api dan berubah menjadi raksasa, kemudian raksasa tersebut memberikan Arjuna senjata panah Pasupati, kemudian raksasa itu hilang dan menyatu dengan senjata tersebut. Dan seteleha member beberapa sabda kepada Arjuna, Dewa Siwa menghilang.

Dalam wirama Wasanta Tilaka menceritakan bagaimana banyaknya bidadari yang coba menggangu tapa Arjuna, disana Arjuna digoda, dipeluk, dadanya diraba-raba, namun Arjuna tidak tergoda, dankenyataannya berbalik. Para bidadari ternyata malah tergoda oleh paras Arjuna yang tampan.

Dalam Wirama Sragdara menceritakan bagaimana tapa arjuna yang diusik oleh Momosimuka (babi hutan) patih raja raksasa Niwatakawaca. Momosimuka diperintahkan untuk mengusik Arjuna dari tapanya.

Dalam Wirama Cikarini menceritakan bagaimana Dewa Indra berusaha menggoda arjuna dari tapa semadinya. Apakah benar Arjuna melakukan tapa dengan teguh. Disana Dewa Indra menjelma menjadi pendeta yang tua renta. Saat tiba di depan gua, jelmaan Dewa Indra pura pura tidak tahu bahwa Arjuna sedang melakukan tapa. Karena lama tidak dihiraukan, pendeta tresebut pura pura batuk agar tapa Arjuna berhenti. Kemudian dilihat pendeta tersebut oleh Arjuna, dan langsung diberi hormat bagaimana layaknya menyabut seorang tamu. Dan menanyakan dari mana asal-usul si pendeta.

 

Sumber refrensi:

Kakawin Arjuna Wiwaha, oleh; Yayasan A. A. Panji Tisna. Singaraja-BALI

WWW.WIKIPEDIA.COM

Categories
Lainnya

BIODATA

BIODATA

 

NAMA                  : I NYOMAN TRISNA JAYA

PANGGILAN       : NYHOUM ANT, TRISNA

ALAMAT              : BR. BASANGAMBU, MANUKAYA, TAMPAKSIRING, GIANYAR

TTL                         : TAMPAKSIRING, 10 JANUARI 1992

EMAIL                   : [email protected]

HOBBY                  : NGEWAYANG, SEPAKBOLA, OLAHRAGA

Categories
Lainnya

BIODATA

BIODATA

NAMA                  : I NYOMAN TRISNA JAYA

PANGGILAN       : NYHOUM ANT, TRISNA

ALAMAT              : BR. BASANGAMBU, MANUKAYA, TAMPAKSIRING, GIANYAR

TTL                         : TAMPAKSIRING, 10 JANUARI 1992

EMAIL                   : [email protected]

HOBBY                  : NGEWAYANG, SEPAKBOLA, OLAHRAGA

Categories
Lainnya

Komentar Video Cyimbran Show

 “CYIMBRAN SHOW”

Penata

I Wayan Sudana

 200702005
Seni Karawitan

 • Ø SINOPSIS

Damai, aman dan sejahtera, merupakan hal yang sulit dicapai pada saat ini. Hal itu tidak terlepas dari sifat manusia yang kurang berfikir panjang dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga hanya pertikaianlah yang selalu menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah.

KOMENTAR

Sound system

Pada saat pementasan dimulai suara tidak terlalu jelas terdengar,dan keseimbangan suara drum dengan kendang sangat jelas berbeda, pendapat saya jumlah drum lebih baik di kurangi dan jumlah microphone di tambah di daerah kendang.

 

F Lighting

Dari keseluruhan yang saya lihat pada pementasan lampu yang di belakang tidak terlalu jelas, para pendukung pada garapan tersebut tidak terlihat jelas dan kurang meratanya lighting pada garapan ini.

 

Categories
Lainnya

Asal Mula Gong Kebyar Di Br. Ketogan, Taman, Abiansemal, Badung

Asal Mula Gong Kebyar Di Br. Ketogan, Taman, Abiansemal, Badung

 

          Narasumber dari I Made Mindrawan, Gong Kebyar di Br. Ketogan terbentuk pada 17 September 1963, berbentuk gong bebarongan don 9 yang nadanya di mulai dengan nada deng, kayu yang dipergunakan sebagai plawah pada saat itu adalah kayu jempinis dan mempunyai satu barung sekaa yang di beri nama Tunas Mekar, bebarongan ini terus bertahan sampai Tahun 1971, karena kondisi kayu jempinis yang mulai memburuk dan pada saat itu sekaa juga sepakat untuk merubah menjadi barungan Gong Kebyar standar yang tujuannya untuk mempermudah mencari gending,  maka kemudian diubah menjadi barungan Gong Kebyar standar dengan di tambah satu bilah lagi yaitu bilah yang bernada dong, perubahan juga terjadi pada plawahnya dengan menggunakan kayu nangka dan langsung di ukir, pada saat itu barungan gambelan ini belum di lengkapi dengan penyacah, lalu sekitar Tahun 1972 an sekaa sepakat mencari pelatih untuk menambah koleksi gending, dan pelatih yang dicari pada saat itu yakni Bapak I Wayan Rai S, yang menjadi Rektor ISI sekarang, pada masa itu sekaa sering mengiringi pementasan di hotel-hotel, akhirnya pada sekitar Tahun 1978 Bapak I Wayan Rai tidak lagi melatih di Br. Ketogan karena sudah ada kader penerusnya yang kebetulan berasal dan sebagai warga Br. Ketogan yaitu I Ketut Madya, pada masa keemasan I Ketut Madya Tahun 1988 sekaa pernah mengikuti sebuah ajang lomba antar Desa se-Kecamatan Abiansemal yaitu lomba baleganjur dalam rangka PORSENICAM  Kecamatan Abiansemal, dimana perlombaan tersebut membuahkan hasil dengan mendapatkan juara 2, keberadaan I Ketut Madya sebagai Pembina di Br. Ketogan bertahan sampai sekarang, dan Tahun 1990 ukiran plawah gambelan diprada, berjalannya waktu sekaa sepakat mendirikan sekaa gong lagi yakni bernama Jaya Kumara, sekaa ini diambil lebih muda dari pada sekaa sebelumnya, dan Tahun 2003 kembali dibentuk sekaa anak-anak dengan nama Tunas Jaya dan terakhir pada Tahun 2009 didirikan sekaa gong wanita yang diberi nama Giri Maha Swari, dan yang membina keempat sekaa ini sekarang adalah

I Made Mindrawan, I Ketut Kadiana dan I Wayan Suarnawan, mereka memang para pembina yang berasal dari Br. Ketogan, dan  hingga sekarang, keempat sekaa inilah yang memainkan Gong Kebyar di Br. Ketogan. Adapun Kegunaan Gong Kebyar ini dari saat berdiri yaitu :

 • Mengiringi upacara keagamaan
 • Mengiringi acara di hotel-hotel

Pada Tahun 2010 sekaa sepakat membuat baleganjur Semarandana dengan menggunakan reong dari Gong Kebyar dan ditambahkan lagi satu buah reong dengan nada deung, dengan sudah adanya tabuh beleganjur semarandana di kaset maka itulah yang pertama kali dituangkan oleh Pembina local di banjar, dan seiring dengan berjalannya waktu kini sekaa sudah mempunyai 3 buah lagu semarandana dimana baleganjur ini hanya di gunakan untuk mengiringi upacara/odalan di pura dan tidak dipergunakan untuk upacara pitra yadnya.

Categories
Lainnya

Asal Mula Gong Kebyar Di Br. Ketogan, Taman, Abiansemal, Badung

 Asal Mula Gong Kebyar Di Br. Ketogan, Taman, Abiansemal, Badung

 

          Narasumber dari I Made Mindrawan, Gong Kebyar di Br. Ketogan terbentuk pada 17 September 1963, berbentuk gong bebarongan don 9 yang nadanya di mulai dengan nada deng, kayu yang dipergunakan sebagai plawah pada saat itu adalah kayu jempinis dan mempunyai satu barung sekaa yang di beri nama Tunas Mekar, bebarongan ini terus bertahan sampai Tahun 1971, karena kondisi kayu jempinis yang mulai memburuk dan pada saat itu sekaa juga sepakat untuk merubah menjadi barungan Gong Kebyar standar yang tujuannya untuk mempermudah mencari gending,  maka kemudian diubah menjadi barungan Gong Kebyar standar dengan di tambah satu bilah lagi yaitu bilah yang bernada dong, perubahan juga terjadi pada plawahnya dengan menggunakan kayu nangka dan langsung di ukir, pada saat itu barungan gambelan ini belum di lengkapi dengan penyacah, lalu sekitar Tahun 1972 an sekaa sepakat mencari pelatih untuk menambah koleksi gending, dan pelatih yang dicari pada saat itu yakni Bapak I Wayan Rai S, yang menjadi Rektor ISI sekarang, pada masa itu sekaa sering mengiringi pementasan di hotel-hotel, akhirnya pada sekitar Tahun 1978 Bapak I Wayan Rai tidak lagi melatih di Br. Ketogan karena sudah ada kader penerusnya yang kebetulan berasal dan sebagai warga Br. Ketogan yaitu I Ketut Madya, pada masa keemasan I Ketut Madya Tahun 1988 sekaa pernah mengikuti sebuah ajang lomba antar Desa se-Kecamatan Abiansemal yaitu lomba baleganjur dalam rangka PORSENICAM  Kecamatan Abiansemal, dimana perlombaan tersebut membuahkan hasil dengan mendapatkan juara 2, keberadaan I Ketut Madya sebagai Pembina di Br. Ketogan bertahan sampai sekarang, dan Tahun 1990 ukiran plawah gambelan diprada, berjalannya waktu sekaa sepakat mendirikan sekaa gong lagi yakni bernama Jaya Kumara, sekaa ini diambil lebih muda dari pada sekaa sebelumnya, dan Tahun 2003 kembali dibentuk sekaa anak-anak dengan nama Tunas Jaya dan terakhir pada Tahun 2009 didirikan sekaa gong wanita yang diberi nama Giri Maha Swari, dan yang membina keempat sekaa ini sekarang adalah

I Made Mindrawan, I Ketut Kadiana dan I Wayan Suarnawan, mereka memang para pembina yang berasal dari Br. Ketogan, dan  hingga sekarang, keempat sekaa inilah yang memainkan Gong Kebyar di Br. Ketogan. Adapun Kegunaan Gong Kebyar ini dari saat berdiri yaitu :

 • Mengiringi upacara keagamaan
 • Mengiringi acara di hotel-hotel

Pada Tahun 2010 sekaa sepakat membuat baleganjur Semarandana dengan menggunakan reong dari Gong Kebyar dan ditambahkan lagi satu buah reong dengan nada deung, dengan sudah adanya tabuh beleganjur semarandana di kaset maka itulah yang pertama kali dituangkan oleh Pembina local di banjar, dan seiring dengan berjalannya waktu kini sekaa sudah mempunyai 3 buah lagu semarandana dimana baleganjur ini hanya di gunakan untuk mengiringi upacara/odalan di pura dan tidak dipergunakan untuk upacara pitra yadnya.

Categories
Lainnya

BIOGRAFI I GEDE MADE WIARTAWAN

I Gede Made Wiartawan adalah seorang seniman muda yang berperan dan berpengaruh terhadap perkembangan kesenian yang ada di desa Pupuan, kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan.

Laki-laki dengan nama panggilan De Arta ini adalah seorang seniman Tari. Anak ke-2 dari pasangan I Gede Suriada dengan Ni Wayan Rukmini. Dilahirkan di Pupuan pada tanggal 23 Mei 1979. Menikah dengan Ni Putu Sriastuti, S.Pd. pada tanggal 3 Desember 2003. Dari pernikahannya, kini pasangan I Gede Made Wiartawan, S.Sn dengan NI Putu Sriastuti, S.Pd telah dianugrahi dua orang anak. Anak yang pertama bernama I Gede Diva Satria Gautama dan anak yang kedua bernama Ayu Kaeysha Tiarika.

Dari hasil wawancara yang penulis dapat saat ditemui di kediamannya yaitu di Banjar Kubu, Desa Pupuan pada tanggal 6 November 2011. Lelaki yang kini sudah berumur 32 tahun ini dengan gaya santai dan sesekali diselingi dengan bercanda menuturkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya.

“ Sejak masih duduk di Taman Kanak-kanak ( TK ) saya sudah mulai belajar menari, Sekolah dasar di SD Negeri 1 Pupuan, tamat pada tahun 1992, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Pupuan. Pada saat saya duduk di bangku SMP, saya memilih untuk mengikiti exstrakurikuler Seni Tari. Saking tingginya minat dan kegemaran saya terhadap seni tari, setelah lulus SMP pada tahun 1995 saya melanjutkan untuk bersekolah di SMK negeri 3 Sukawati yang pada waktu itu masih bernama SMKI. Di sana saya mulai memperdalam pengetahuan tentang tari dan tamat pada tahun 1998.

Keinginan untuk menjadi seorang seniman tari mendorong saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, akhirnya saya memilih untuk mengikuti pendidikan di ISI ( Institut Seni Indonesia ) Denpasar.

Berbagai pengalaman saya dapatkan saat kuliah di ISI Denpasar, baik suka maupun duka hidup saya rasakan. Lucunya lagi, pada saat sedang menyusun sekripsi bab IV saya menyempatkan diri untuk menikah dan juga saya sempat cuti dari perkuliahan selama 1 tahun. Akhirnya, setelah berhenti 1 tahun saya kembali untuk menuntaskan pendidikan di ISI Denpasar. Judul karya saya pada ujian tugas akhir di ISI Denpasar adalah “ MUNDAR BURANGKAK”. Berkat optimisme, akhirnya saya menuntaskan pendidikan pada tahun 2004 dan memperoleh gelar Sarjana Seni ( S.Sn ).

Pengalaman yang paling tidak terlupakan pada waktu itu adalah pada saat saya lulus di ISI Denpasar saya mendapat 2 ijasah, yang pertama ijasah sarjana seni dan yang kedua anak saya yang pertama juga lahir pada waktu itu”. Tutur dari ayah dua anak tersebut.

I Gede Made Wiartawan, S.Sn lumayan banyak memiliki pengalaman, baik sebagai penata dan pembina tari maupun sebagai pelaku seni tari, diantaranya :

 • Sebagai pembina dan penata tari dalam ajang Festival dan Parade gong kebyar anak-anak dan dewasa duta kabupaten Tabanan dari tahun 2005 hingga saat ini.
 • Sebagai penata tari kreasi yang dipentaskan di Art Centere pada tahun 2007.
 • Sebagai penari Festival Tari Nusantara duta Provinsi Bali yang di wakili oleh Kabupaten Klungkung bertempat di Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 2009.
 • Juara I lomba ngibing joged se-Bali tahun 2010.
 • Penata tari WIDYA WIGUNA yang merupakan tari maskot SMP Negeri 1 Pupuan dalam rangka lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat Provinsi tahun 2011.
 • Sebagai penari festival Karnaval Kewiraan Nusantara duta Provinsi Bali yang diwakili oleh kabupaten Tabanan tahun 2011.

Perkembangan kesenian-kesenian di Desa sangat ia perhatikan, buktinya I Gede Made Wiartawan sangat aktif dalam pembinaan-pembinaan kesenian yang ada di Desa, mulai dari dibentuknya sekhe gong remaja, sekhe mandolin, sekhe topeng, dan baru-baru ini dia membuat sebuah pertunjukan Pecalonarangan, dimana dulunya belum pernah ada yang berani membuat pertunjukan calonarang di Desa Pupuan, dialah pendobrak pertama yang membuat pertunjukan calonarang di Pupuan.

Saat ini I Gede Made Wiartawan, S.Sn tercatat sebagai salah satu pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan.

Categories
Lainnya

BIOGRAFI I GEDE MADE WIARTAWAN

I Gede Made Wiartawan adalah seorang seniman muda yang berperan dan berpengaruh terhadap perkembangan kesenian yang ada di desa Pupuan, kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan.

Laki-laki dengan nama panggilan De Arta ini adalah seorang seniman Tari. Anak ke-2 dari pasangan I Gede Suriada dengan Ni Wayan Rukmini. Dilahirkan di Pupuan pada tanggal 23 Mei 1979. Menikah dengan Ni Putu Sriastuti, S.Pd. pada tanggal 3 Desember 2003. Dari pernikahannya, kini pasangan I Gede Made Wiartawan, S.Sn dengan NI Putu Sriastuti, S.Pd telah dianugrahi dua orang anak. Anak yang pertama bernama I Gede Diva Satria Gautama dan anak yang kedua bernama Ayu Kaeysha Tiarika.

Dari hasil wawancara yang penulis dapat saat ditemui di kediamannya yaitu di Banjar Kubu, Desa Pupuan pada tanggal 6 November 2011. Lelaki yang kini sudah berumur 32 tahun ini dengan gaya santai dan sesekali diselingi dengan bercanda menuturkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya.

“ Sejak masih duduk di Taman Kanak-kanak ( TK ) saya sudah mulai belajar menari, Sekolah dasar di SD Negeri 1 Pupuan, tamat pada tahun 1992, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Pupuan. Pada saat saya duduk di bangku SMP, saya memilih untuk mengikiti exstrakurikuler Seni Tari. Saking tingginya minat dan kegemaran saya terhadap seni tari, setelah lulus SMP pada tahun 1995 saya melanjutkan untuk bersekolah di SMK negeri 3 Sukawati yang pada waktu itu masih bernama SMKI. Di sana saya mulai memperdalam pengetahuan tentang tari dan tamat pada tahun 1998.

Keinginan untuk menjadi seorang seniman tari mendorong saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, akhirnya saya memilih untuk mengikuti pendidikan di ISI ( Institut Seni Indonesia ) Denpasar.

Berbagai pengalaman saya dapatkan saat kuliah di ISI Denpasar, baik suka maupun duka hidup saya rasakan. Lucunya lagi, pada saat sedang menyusun sekripsi bab IV saya menyempatkan diri untuk menikah dan juga saya sempat cuti dari perkuliahan selama 1 tahun. Akhirnya, setelah berhenti 1 tahun saya kembali untuk menuntaskan pendidikan di ISI Denpasar. Judul karya saya pada ujian tugas akhir di ISI Denpasar adalah “ MUNDAR BURANGKAK”. Berkat optimisme, akhirnya saya menuntaskan pendidikan pada tahun 2004 dan memperoleh gelar Sarjana Seni ( S.Sn ).

Pengalaman yang paling tidak terlupakan pada waktu itu adalah pada saat saya lulus di ISI Denpasar saya mendapat 2 ijasah, yang pertama ijasah sarjana seni dan yang kedua anak saya yang pertama juga lahir pada waktu itu”. Tutur dari ayah dua anak tersebut.

I Gede Made Wiartawan, S.Sn lumayan banyak memiliki pengalaman, baik sebagai penata dan pembina tari maupun sebagai pelaku seni tari, diantaranya :

 • Sebagai pembina dan penata tari dalam ajang Festival dan Parade gong kebyar anak-anak dan dewasa duta kabupaten Tabanan dari tahun 2005 hingga saat ini.
 • Sebagai penata tari kreasi yang dipentaskan di Art Centere pada tahun 2007.
 • Sebagai penari Festival Tari Nusantara duta Provinsi Bali yang di wakili oleh Kabupaten Klungkung bertempat di Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 2009.
 • Juara I lomba ngibing joged se-Bali tahun 2010.
 • Penata tari WIDYA WIGUNA yang merupakan tari maskot SMP Negeri 1 Pupuan dalam rangka lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat Provinsi tahun 2011.
 • Sebagai penari festival Karnaval Kewiraan Nusantara duta Provinsi Bali yang diwakili oleh kabupaten Tabanan tahun 2011.

Perkembangan kesenian-kesenian di Desa sangat ia perhatikan, buktinya I Gede Made Wiartawan sangat aktif dalam pembinaan-pembinaan kesenian yang ada di Desa, mulai dari dibentuknya sekhe gong remaja, sekhe mandolin, sekhe topeng, dan baru-baru ini dia membuat sebuah pertunjukan Pecalonarangan, dimana dulunya belum pernah ada yang berani membuat pertunjukan calonarang di Desa Pupuan, dialah pendobrak pertama yang membuat pertunjukan calonarang di Pupuan.

Saat ini I Gede Made Wiartawan, S.Sn tercatat sebagai salah satu pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan.

Categories
Lainnya

MENGAPRESIASI KARYA KARAWITAN ” SATRU MITRA”

SINOPSIS KARYA

Semua mahluk hidup diciptakan untuk hidup saling berdampingan, harmonis satu sama lain. Namun tidak jarang keharmonisan itu sendiri bisa ternodai oleh rasa individualisme yang timbul dari adanya perbedaan pendapat. Disharmoni sering di gambarkan dengan tingkah laku hidup kucing dan tikus dalam edisi film kartun yang ditokohkan sebagai Tom and Jerry. Terinspirasi dari peran tokoh kartun tersebut timbulah sebuah ide untuk menuangkannya kedalam sebuah garapan komposisi karawitan inovatif yang berjudul “Satru Mitra” , dengan mengolah unsur-unsur musikal seperti melodi, ritme dan tempo yang diintegrasikan kedalam Gamelan Baleganjur yang menggunakan dua buah saih reong.

Penata : I Putu Agustana

Nim : 2006.02.006

 1. Tema Garapan

Mengapresiasi mengenai konsep garapan yang terlihat dari video garapan yang berjudul satru mitra, memang sangat jelas terlihat kesesuaian antara garapan dengan tema garapan. Satru mitra dapat dikatakan sebuah perbedaan berarti juga musuh dalam selimut.Hal tersebut sangat jelas terlihat dari adanya 2 kelompok riong yang berbeda saihnya. Dalam permainan kedua kelompok riong tersebut berjalan dengan tempo yang berbeda, dengan pola melodi yang berbeda pula, tetapi sesekali kedua kelompok riong tersebut terjalin sebagai suatu melodi dalam satu kesatuan yang terdengar sangat harmonis. Hal tersebut menunjukkan ke harmonisan dan ketidak harmonisan yang sesuai dengan judul garapan.

 1. Tata Panggung

Dari segi komposisi penabuh di atas panggung menekankan pembagian menjadi 2 kelompok, yang dalam permainannya masing-masing kelompok berbeda.      Hal tersebut lebih menekankan kesesuaian antara tema garapan dengan bentuk penyajian garapan.

 1. Tata Cahaya

Dalam video garapan ini sangat jelas terlihat pencahayaan yang kurang bagus, fokus lampu hanya di tengah-tengah panggung, sehingga membuat pemandangan yang tidak bagus saat menonton video ini, kesan gerak yang ditonjolkan jadi tidak terlihat jelas.

Jika memungkinkan sebaiknya dari segi pencahayaan harus jendral atau secara keseluruhan panggung terkena cahaya yang sama, sehingga saat bergerak pun akan terlihat jelas.

 1. Sound Sistem

Pada video ini sangat jelas terdengar bahwa suara yang paling domina adalah suara cengceng, suara riong yang sebelah kanan lebih keras dari pada yang sebelah kiri, selain itu suara suling sangat kecil. Dari beberapa ketidak seimbangan bunyi tersebut memang membuat garapan tersebut menjadi kurang bagus terdengar, jika didengar saat menonton rekaman videonya.

Entah apa yang menyebabkan ketidak seimbangan bunyi tersebut, tetapi yang paling berpengaruh adalah microphone yang di pergunakan. Dalam video ini hanya terlihat menggunakan 2 buah microphone, yaitu di samping kiri depan dan samping kanan depan.

Dapat dimaklumi juga, karena garapan ini di awalnya penabuh bergerak ke segala tempat, sehingga tidak memungkinkan untuk memfokuskan penempatan microphone. Jika diletakkan secara digantung, mungkin yang paling jelas terdengar hanya suara ceng-ceng saja.

Demikianlah apresiasi video yang berjudul Satru mitra